Partij voor de Dieren vraagt om scherpe eisen duur­zaamheid in provin­ciale visie op biomas­sa­ge­bruik


19 november 2020

Binnenkort verschijnt de ‘Provinciale visie biomassa’. Reden voor de Statenfractie van de Partij voor de Dieren om de kaders vast scherp te stellen middels kritische vragen aan het College. Welke middelen heeft de provincie in handen om een einde te maken aan het verbranden van hout voor energieopwekking, en is zij hiertoe bereid? Is het College van GS voornemens om de strengst mogelijke duurzaamheidseisen te gaan stellen aan biomassa die uit eigen provincie beschikbaar komt, zoals snoeihout, gewassen, mest en reststromen? Op welke wijze wordt toezicht en handhaving georganiseerd bij de grote biomassacentrales die houtpellets invoeren uit het buitenland?

Vorig jaar werd een motie van de fractie aangenomen die het College oproept om voor biomassa-installaties waar de provincie bevoegd gezag is per biomassastroom te zoeken naar bindende duurzaamheidscriteria, zodat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van biomassa uit 100% traceerbare productie, die gegarandeerd geen schade toebrengt aan mens, dier en milieu. Tot op heden is weinig voortgang gemaakt met de uitvoering van de motie. Statenlid Ankie Voerman: ‘Wij vrezen dat het College bereid is concessies te doen, omdat verbranding van hout een makkelijke manier is om aan de klimaatdoelen te voldoen. Daarbij wordt voorbij gegaan aan de impact op biodiversiteit, milieu en leefbaarheid. Wij willen er bij de behandeling van de provinciale visie biomassa een stevige discussie over voeren en gaan eisen dat de strengst mogelijke normen voor duurzaamheid worden gehanteerd in Groningen.”

De Statenfractie probeert het beleid ten aanzien van biomassa voortdurend aan te scherpen, en met succes. Er zijn ook twee andere moties van de partij aangenomen. Een meerderheid stemde in met beëindiging van provinciale subsidies en leningsfaciliteiten voor biomassa-gerelateerde elektriciteitsprojecten. En tijdens de recente Algemene beschouwingen stemden de Staten in met een voorstel om geen ‘korte-omloop’ bossen aan te planten in Groningen. Dit zijn bossen met snelgroeiende boomsoorten die specifiek worden geteeld voor gebruik in biomassacentrales. Energie uit houtverbranding veroorzaakt echter een hoge CO² uitstoot en is funest voor de biodiversiteit. Daarom moet het volgens de Partij voor de Dieren uitgesloten worden van het provinciale klimaatbeleid.

De Partij voor de Dieren heeft op alle fronten haar tanden gezet in de biomassa-plannen van de overheid. De Statenfractie Groningen heeft een meldpunt voor bomenkaplocaties en biomassa-installaties die hout verbranden. Hier kan informatie over biomassaverbranding worden gedeeld en wordt inzichtelijk gemaakt waar in Groningen hout wordt verbrand door bedrijven. In de Tweede Kamer heeft de minister naar aanleiding van een motie moeten toezeggen om wildgroei aan biomassa-centrales een halt toe te roepen. De Partij voor de Dieren heeft daaropvolgend een landelijk meldpunt biomassacentrales geopend. Bij dit meldpunt stromen momenteel tientallen meldingen van omwonenden binnen. De klachten variëren van overlast door stank of lawaai, zorgen om luchtkwaliteit tot meldingen van slechte handhaving. Ook maken melders zich zorgen over de negatieve effecten op natuur en biodiversiteit.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt om daadkracht in provinciale visie biomassa

Binnenkort presenteert de provincie een 'Provinciale visie biomassa'. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren hoopt dat...

Lees verder

PvdD en SP: geen windmolens op zeedijk Eems-Dollard

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren en SP willen dat de provincie zich uitspreekt tegen het plaatsen van windturbi...

Lees verder