Motie duur­zaam­heids­cri­teria biomassa


Start­do­cument Regionale Energie Transitie Groningen

9 oktober 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Biomassa een substantiële plaats toebedeeld krijgt in de warmte- en energievoorziening in de toekomst;
  • Middels de RES een duurzame warmte- en energievoorziening nagestreefd wordt;

Overwegende dat:

  • Biomassaproductie serieuze risico’s meedraagt voor ontbossing, het verslechteren van bodem- en waterkwaliteit, wereldwijd verlies aan biodiversiteit, een afname van voedsel- en waterzekerheid, en landroof;
  • Een energiestrategie zonder strikte duurzaamheidscriteria maakt dat de provincie medeplichtig is aan bovenstaande scenario’s;
  • Biomassa slechts zeer beperkt duurzaam beschikbaar is;

Verzoeken het college:

  • Voor kleinschalige en middelgrote installaties waar wij bevoegd gezag zijn per biomassastroom te zoeken naar bindende duurzaamheidscriteria, zodat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van biomassa uit 100% traceerbare productie, die gegarandeerd geen schade toebrengt aan mens, dier en milieu;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

CDA, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen