Motie Geen klimaatbos in verbran­dingsoven


11 november 2020

Betreft :

Geen klimaatbos in verbrandingsoven

Datum PS :

11 november 2020

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

  • In Groningen 750 hectare bos wordt aangeplant in het kader van de klimaatagenda;
  • in de nota Bos en Hout bij mogelijk aan te leggen bostypen ‘korte-omloop’ bossen worden genoemd, met snelgroeiende boomsoorten die worden geteeld voor gebruik in biomassacentrales;

Overwegende dat:

  • Het tegenstrijdig is dat bos, aangeplant voor klimaatdoelstellingen, wordt verbrand in energiecentrales;
  • het inmiddels algemeen bekend is dat de directe uitstoot bij verbranding van houtige biomassa zelfs 15% hoger ligt dan bij kolen.

Roept het college op:

  • Geen korte-omloop bossen aan te planten die bedoeld zijn voor gebruik in biomassacentrales.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

FvD, CDA, GroenLinks, GroningerBelang, PVV, SP, PvdA

Tegen

VVD