Stand­punten


Wat wil de Partij voor de Dieren?

 • Betere bescherming voor bomen en bossen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Meer erkenning van de waarde van bomen voor biodiversiteit, klimaat, leefbaarheid en gezondheid.
 • Grootschalige aanplant van inheemse bomen en struiken. Dit is noodzakelijk voor de versterking van de natuur en de opslag van CO2. De aanplant van bomen in steden zorgt bovendien voor een aangenamer klimaat in tijden van hitte, en reguleert in tijden van droogte en wateroverlast. Aanplant van tenminste één nieuwe boom per inwoner per jaar, waarbij we naast het aanleggen van natuurgebieden ook juist bomen in de bebouwde kom gaan aanplanten.
 • De vergunningverlening voor het kappen van bomen wordt aangescherpt, zodat bomen niet langer zonder zwaarwegende redenen mogen sneuvelen. Wanneer een boom echt niet langer kan blijven staan, verdient het verplaatsen van bomen altijd de eerste voorkeur boven kappen. De rust- en nestelplaatsen van dieren worden hierbij beschermd met een verplichte schoontijd in het broed- en zoogseizoen van dieren.
 • Bomen zijn geen brandstof. Het stoken van hout en resthout als biomassa voor energieproductie is niet duurzaam en veroorzaakt ongezonde lucht. Subsidies op houtige biomassa stoppen. Er komt een verbod op het gebruik van biomassa voor de opwekking van energie en warmte.
 • De herplantplicht moet worden aangescherpt. Voor elke geplante boom minimaal twee bomen terug planten, waarbij inheemse soorten voorrang krijgen. Minder uitzonderingen op grond waarvan geen herplantplicht opgelegd wordt.
 • De provincie Groningen breidt haar ambities uit voor het programma Bos & Hout en kiest voor méér aanplant.
 • Ruimere regelgeving voor het aanplanten van bos, bomenrijen en voedselbossen binnen en buiten de bebouwde kom. Bestemmingsplannen die het planten van bomen verbieden moeten worden aangepast. Ondersteuning door gemeenten en provincie bij aanplant.
 • Betere informatie voor burgers over bomenkap. De provincie en elke gemeente heeft een openbaar en makkelijk doorzoekbaar register van verleende kapvergunningen en kapmeldingen.
 • Elke gemeente moet voldoen aan de norm van minstens 50 m2 kwalitatief groen per inwoner.
 • Braakliggende terreinen worden actief ter beschikking gesteld aan stadslandbouw, natuurontwikkeling, tiny forests, voedselbossen en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Terreinen die nog niet worden benut, worden ingericht als bijen- en vlinderveldjes.
 • Gemeenten staan bewoners bij wanneer zij ideeën hebben voor groene initiatieven, en werken deze niet tegen.
 • Er komen zware sancties op het illegaal kappen van bomen. Meer prioriteit door handhavend gezag bij meldingen en aangiften van illegale kap en de verstoring van rust-, fourageer- en nestelplaatsen van dieren.
 • Economische en fiscale systemen komen in dienst te staan van een gezonde planeet. Er komt wetgeving die voorkomt dat producten of financieringen bijdragen aan (wereldwijde) ontbossing en vernietiging van ecosystemen en soorten.