Milieu, klimaat en energie


Alles van waarde beschermen. Alles wat schaars is eerlijk verdelen.

De Partij voor de Dieren stelt als enige partij de draagkracht van de aarde voorop bij elke beleidskeuze. Wij sluiten geen compromissen over een duurzame toekomst. Wij zijn daarmee de aanjager van een ambitieuzer milieubeleid. Zuinig omgaan met de aarde mag geen holle frase zijn, het is letterlijk van levensbelang. Onze planeet voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier.

Als op dit moment elke wereldburger zou consumeren zoals de gemiddelde Nederlander doet, zouden er bijna drie wereldbollen nodig zijn om daarin te voorzien. De Partij voor de Dieren staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid. Daar is een wereld mee te winnen. De kosten door de wereldwijde klimaatverandering kunnen worden gehalveerd als we vlees, vis en zuivel vaker laten staan en plantaardiger gaan eten. De productie van vlees in de wereld veroorzaakt 40% meer broeikasgassenuitstoot dan ál het verkeer en vervoer bij elkaar opgeteld. De Klimaatzaak, waarin de rechter de Nederlandse Staat op de vingers heeft getikt omdat deze te weinig doet tegen klimaatverandering, maakt pijnlijk duidelijk dat we snel moeten overstappen op Plan B.

 • Gaswinning en mijnbouw

  De regering wil de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 stopzetten. De Partij voor de Dieren heeft daar jarenlang voor gestreden. De huidige gas- en zoutwinning moet zo snel mogelijk worden afgebouwd. De provincie moet pleiten voor een duidelijk tijdpad. Gas- en zoutwinning onder het Wad mag niet worden toegestaan.

  Veel inwoners van de provincie Groningen voelen en zien iedere dag de gevolgen van de gaswinning. Getroffenen die recht hebben op schadevergoeding krijgen te maken met tergend langzame en ingewikkelde procedures. De provincie moet burgers bijstaan in de stroperige schadeafhandeling middels advies en juridische hulp. Als snelle vergoeding uitblijft moet de provincie de schadevergoeding betalen en later verhalen.

  De aandeelhouders (deStaat, Shell en ExxonMobil) moeten de financiële middelen voor schadeafhandeling direct ter beschikking stellen aan het IMG, zodat schades op zo kort mogelijke termijn kunnen worden uitgekeerd. De provincie dringt aan op snelle schadeafhandeling.

  Verder moet de provincie blijven opkomen voor haar burgers in niet mis te verstane woorden richting het Rijk. Er moet één schadeloket komen, ook voor mensen die wonen in gebieden waar gestapelde mijnbouw plaatsvindt. De Partij voor de Dieren wil dat de overheid ruimhartig en snel alle schade vergoedt. Daarnaast hebben Groningers recht op het hele verhaal, er moet een parlementaire enquête komen.

  Meer informatie
 • Gezonde leefomgeving

  Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving. De Verenigde Naties hebben een schone, gezonde en duurzame leefomgeving niet voor niets erkend als een mensenrecht. Inwoners worden nu onvoldoende beschermd tegen gifstoffen, stankoverlast, fijnstof en geluidshinder. Groningen gaat daarom vervuilende bedrijven strenger aanpakken. De zware industrie in de Eemshaven tast het Waddengebied en de leefomgeving in Groningen aan. De bescherming van bodem, lucht en water gaat zwaarder wegen dan de economische belangen van vervuilende bedrijven. Gezondheid wordt daarom een belangrijke wegingsfactor in heel het provinciale beleid.

  • De provincie gebruikt de mogelijkheden die de wet biedt om de gezondheid van al haar inwoners maximaal te beschermen.
  • Normen voor geur, geluid, bodem-, lucht- en waterkwaliteit worden aangescherpt en daarvoor stelt de provincie omgevingswaarden vast. Voor luchtkwaliteit en omgevingsgeluid wordt voortaan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gehanteerd.
  • De meest vervuilende bedrijven worden geweerd uit Groningen. Vergunningen worden niet verlengd, tenzij deze bedrijven volledig duurzaam gaan produceren.
  • De provincie geeft waar mogelijk alleen nog maar tijdelijke vergunningen af. Een nieuwe vergunning wordt alleen verleend als het bedrijf kan aantonen dat het werkelijk aan de vergunningsvoorwaarden voldoet.
  • Vergunningen worden strenger getoetst, terwijl toezicht en handhaving worden verscherpt. Provincies stoppen met gedoogconstructies voor bedrijven die de omgeving vervuilen en belasten.
  • De provincie zorgt voor meer capaciteit en expertise bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Controles zijn voortaan zoveel mogelijk onaangekondigd.
  • De ondergrond wordt beschermd tegen gaswinning, zoutwinning, afvalwaterinjectie, CO₂-opslag en opslag van kernafval.
  • Groningen zet maximaal in op het opruimen van (bodem)vervuiling en dit wordt volledig op de vervuilers verhaald.
  • De van Rijkswege geplande overdracht van bodemtaken (bijvoorbeeld afgravingen) naar gemeenten begeleidt de provincie op zorgvuldige wijze.
  • Groningen gebruikt alle mogelijke instrumenten om het gebruik van vuurwerk aan banden te leggen. In de provinciale omgevingsverordening worden vuurwerkvrije zones vastgelegd in stiltegebieden en in en rondom natuur- en grondwaterbeschermingsgebieden.
  • De provincie geeft voorlichting over de negatieve effecten van houtstook op de gezondheid en het milieu. Stoppen met houtstook wordt gestimuleerd.
  • De provincie verbiedt of ontmoedigt het bouwen en ontsteken van (grote) vreugdevuren, bijvoorbeeld door te handhaven op de Wet natuurbescherming.
  • Rond dorpen en steden zorgt de provincie voor meer natuur en daarin worden groene, toegankelijke ruimtes ontwikkeld die mensen uitnodigen in beweging te komen en de gezondheid bevorderen.
  • Om gezondheid van mens, dier en natuur te beschermen komen er spuitvrije zones waar geen gif gebruikt mag worden.
  • De provincie stimuleert inclusieve sportmogelijkheden die voor iedereen toegankelijk zijn.
  Meer informatie
 • Natuurinclusieve energietransitie

  Een natuurinclusieve energietransitie kan alleen gerealiseerd worden als er fors energie wordt bespaard. Want energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. De provincie stelt ambitieuze doelen, minimaal in lijn met die van de EU, namelijk 50% energiebesparing in 2030. Zo wordt de opgave voor de transitie naar 100% duurzame energiebronnen kleiner. De energie die we dan nog nodig hebben, wordt zoveel mogelijk lokaal en kleinschalig opgewekt en opgeslagen, waarbij versterken van de biodiversiteit het uitgangspunt is. Inwoners profiteren bovendien van de opbrengsten van de energietransitie. In 2030 wordt alle energie duurzaam opgewekt, tot die tijd worden ambitieuze tussendoelen nagestreefd.

  • Er komt een integraal energietransitieplan voor de besparing van energie, de verduurzaming van de energieproductie en de ecologische inpassing daarvan.
  • Groningen zet zich in voor een rechtvaardige energietransitie, om energiearmoede tegen te gaan. Ze helpt inwoners samen met lokale overheden om energie te besparen, bijvoorbeeld door energiecoaches en FIXbrigades die (gratis) helpen, onder andere met isoleren. Isolaties worden natuurvriendelijk uitgevoerd, zodat bijvoorbeeld vleermuizen nog steeds de kans hebben om zich te verschansen.
  • De provincie helpt om financiële barrières voor het verduurzamen van woningen weg te nemen, door middel van subsidies en leningen voor minder draagkrachtigen.
  • Onnodig energiegebruik wordt aan banden gelegd, bijvoorbeeld door dynamische wegverlichting en het tegengaan van verlichting van kantoren na werktijd.
  • De provincie legt regels vast in de Omgevingsverordening om te waarborgen dat de energietransitie natuurinclusief plaatsvindt.
  • De provincie bevordert pilots met innovatieve, schone energietechnieken die geen schade aanrichten aan de ecologie.
  • Samen met gemeenten en waterschappen, realiseert de provincie publieke, duurzame energieopwekking en -infrastructuur, zodat de opbrengst kan worden geïnvesteerd in verdere verduurzaming.
  • Wind- en zonne-energie worden mogelijk gemaakt op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden.
  • Provincie Groningen stopt met de ontwikkeling van windparken grenzend aan de Waddenzee en grenzend aan andere Natura2000 gebieden zoals Lieftinghsbroek, het Zuidlaardermeergebied en het Lauwersmeer.
  • Daken blijven niet langer onbenut. Zonnepanelen op daken wordt de norm. Groningen subsidieert, stimuleert en faciliteert de aanleg van zonnepanelen op gebouwen.
  • Er worden geen windmolens en zonnepanelen geplaatst in Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland.
  • Er komen geen zonneparken in de natuur en in principe ook niet op landbouwgrond. Een zonneladder, die de volgorde bepaalt van aanleg, is onderdeel van het afwegingskader
  • De beste diervriendelijke technieken, zoals een vogelradar en stilstandvoorziening, worden verplicht om slachtoffers door windturbines te voorkomen.
  • Beleid voor duurzame warmteopwekking en -distributie maakt onderdeel uit van het energie-transitieplan, evenals de ondersteuning van burgercoöperaties.
  • De provincie vervult haar regierol in de Regionale Energiestrategieën actief, stimuleert en ondersteunt gemeenten, zorgt voor goede afstemming en versnelt de energietransitie. Er worden natuurinclusieve keuzes gemaakt over duurzame energieopwekking en ecologische en ruimtelijke inpassing.
  • Groningen werkt samen met andere regio's en landen in de energietransitie. Het nastreven van een koploperspositie is niet leidend, de focus ligt op een snelle en natuurinclusieve energietransitie.
  • Groningen onderzoekt en stimuleert de opslag van energie door middel van thuisbatterijen, kantoorbatterijen, buurtbatterijen en andere kleinschalige opslagsystemen.
  • De provincie stimuleert de oprichting van energiecoöperaties in lokaal eigendom.
  • Duurzame lage-temperatuurbronnen worden gebruikt om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Restwarmte wordt lokaal ingezet.
  • De provincie stimuleert onderzoek naar en ontwikkeling van groene waterstof afkomstig van wind- en zonne-energie voor opslag.
  • Er wordt niet geïnvesteerd in warmtenetten vanuit de fossiele industrie, zoals raffinaderijen, en vanuit biomassa- en afvalverbrandingsinstallaties. Er komt geen warmtenet vanuit de Eemshaven dat afhankelijk is van de fossiele brandstoffen en biomassaverbranding van de RWE-centrale.
  • De provincie verleent op geen enkele wijze medewerking aan de bouw van nieuwe kolen- of kerncentrales, (schalie)gaswinning, fracking, bedrijfsmatige houtstookinstallaties of projecten voor het verkrijgen van energie uit biomassa en dierlijke afvalstoffen.


  Meer informatie
 • Provinciale opcenten

  De Partij voor Dieren is voorstander van rekeningrijden, waarbij de gebruiker betaalt. Zolang dit echter niet is ingevoerd vormen de opcenten als provinciale vorm van motorrijtuigenbelasting, een alternatief.

  Meer informatie

Milieu, klimaat en energie

Wat we hebben bereikt

 • Geen gaswinning bij Terschelling

  De Tweede Kamer heeft op aandringen van de Partij voor de Dieren en verschillende actiegroepen definitief 'nee' gezegd tegen gaswinning bij Terschelling. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt net als de Partij voor de Dieren dat de belangen van natuur en milieu niet ondergeschikt mogen zijn aan de kortetermijnbelangen van de fossiele industrie. Een doorbraak in het denken over economie tegenover ecologie.

 • JA-JA sticker tegen ongewenste reclamefolders

  Dankzij de Partij voor de Dieren wordt in de gemeente Amsterdam de JA-JA sticker ingevoerd. Hierdoor mogen alleen nog reclamefolders bezorgd worden bij mensen die hier zelf met een sticker op hun brievenbus om vragen. Jaarlijks kan hiermee 1,8 miljoen kilo aan papier worden bespaard. Gemeenten zoals Den Haag, Utrecht en Arnhem zijn ook al positief over het plan.

 • Druk op sluiting van kerncentrale

  De kerncentrale in de Belgische plaats Tihange is verouderd en onveilig. Er hebben zich inmiddels tientallen incidenten voorgedaan die uiteenlopen van scheuren in de reactorvaten tot ontplofte transformators en dynamo’s die uitvielen. Een kernramp zou zelfs grote delen van Limburg bereiken. Dankzij de Partij voor de Dieren moet de Nederlandse regering bij de Belgische overheid aandringen op sluiting van de kerncentrale voordat er een ernstig incident plaatsvindt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws