Milieu, klimaat en energie


Alles van waarde beschermen. Alles wat schaars is eerlijk verdelen.

De Partij voor de Dieren stelt als enige partij de draagkracht van de aarde voorop bij elke beleidskeuze. Wij sluiten geen compromissen over een duurzame toekomst. Wij zijn daarmee de aanjager van een ambitieuzer milieubeleid. Zuinig omgaan met de aarde mag geen holle frase zijn, het is letterlijk van levensbelang. Onze planeet voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier.

Als op dit moment elke wereldburger zou consumeren zoals de gemiddelde Nederlander doet, zouden er bijna drie wereldbollen nodig zijn om daarin te voorzien. De Partij voor de Dieren staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid. Daar is een wereld mee te winnen. De kosten door de wereldwijde klimaatverandering kunnen worden gehalveerd als we vlees, vis en zuivel vaker laten staan en plantaardiger gaan eten. De productie van vlees in de wereld veroorzaakt 40% meer broeikasgassenuitstoot dan ál het verkeer en vervoer bij elkaar opgeteld. De Klimaatzaak, waarin de rechter de Nederlandse Staat op de vingers heeft getikt omdat deze te weinig doet tegen klimaatverandering, maakt pijnlijk duidelijk dat we snel moeten overstappen op Plan B.

 • Gaswinning en mijnbouw

  De regering wil de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 stopzetten. De Partij voor de Dieren heeft daar jarenlang voor gestreden. De huidige gas- en zoutwinning moet zo snel mogelijk worden afgebouwd. De provincie moet pleiten voor een duidelijk tijdpad. Gas- en zoutwinning onder het Wad moeten onmiddellijk gestopt worden.

  Veel inwoners van de provincie Groningen voelen en zien iedere dag de gevolgen van de gaswinning. Getroffenen die recht hebben op schadevergoeding krijgen te maken met tergend langzame en ingewikkelde procedures. De provincie moet burgers bijstaan in de stroperige schadeafhandeling middels advies en juridische hulp. Als snelle vergoeding uitblijft moet de provincie de schadevergoeding betalen en later verhalen op de NAM / het Rijk. Verder moet de provincie blijven opkomen voor haar burgers in niet mis te verstane woorden richting het Rijk. Er moet één schadeloket komen, ook voor mensen die wonen in gebieden waar gestapelde mijnbouw plaatsvindt. De Partij voor de Dieren wil dat de overheid ruimhartig en snel alle schade vergoedt. Daarnaast hebben Groningers recht op het hele verhaal, er moet een parlementaire enquête komen.

  Meer informatie
 • Provinciale opcenten

  De Partij voor Dieren is voorstander van rekeningrijden, waarbij de gebruiker betaalt. Zolang dit echter niet is ingevoerd vormen de opcenten als provinciale vorm van motorrijtuigenbelasting, een alternatief.

  Meer informatie

Milieu, klimaat en energie

Wat we hebben bereikt

 • Geen gaswinning bij Terschelling

  De Tweede Kamer heeft op aandringen van de Partij voor de Dieren en verschillende actiegroepen definitief 'nee' gezegd tegen gaswinning bij Terschelling. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt net als de Partij voor de Dieren dat de belangen van natuur en milieu niet ondergeschikt mogen zijn aan de kortetermijnbelangen van de fossiele industrie. Een doorbraak in het denken over economie tegenover ecologie.

 • JA-JA sticker tegen ongewenste reclamefolders

  Dankzij de Partij voor de Dieren wordt in de gemeente Amsterdam de JA-JA sticker ingevoerd. Hierdoor mogen alleen nog reclamefolders bezorgd worden bij mensen die hier zelf met een sticker op hun brievenbus om vragen. Jaarlijks kan hiermee 1,8 miljoen kilo aan papier worden bespaard. Gemeenten zoals Den Haag, Utrecht en Arnhem zijn ook al positief over het plan.

 • Druk op sluiting van kerncentrale

  De kerncentrale in de Belgische plaats Tihange is verouderd en onveilig. Er hebben zich inmiddels tientallen incidenten voorgedaan die uiteenlopen van scheuren in de reactorvaten tot ontplofte transformators en dynamo’s die uitvielen. Een kernramp zou zelfs grote delen van Limburg bereiken. Dankzij de Partij voor de Dieren moet de Nederlandse regering bij de Belgische overheid aandringen op sluiting van de kerncentrale voordat er een ernstig incident plaatsvindt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Provin­ciaal koers­do­cument mist toekomst­visie

Partij voor de Dieren vraagt om herziening

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren is zwaar teleurgesteld in de provinciale toekomstvisie voor de fysieke omgeving in Groningen. Het College van Gedeputeerde Staten richt zich in haar koersdocument ‘Dit is Groningen’ bijna volledig op doorontwikkeling van de economie, landbouw, woningbouw en mobiliteit. De bescherming en het herstel van natuur, milieu en dierenwelzijn komen er daarenteg...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws