PvdD en SP: geen wind­molens op zeedijk Eems-Dollard


Partijen vragen debat aan met College van GS

1 december 2020

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren en SP willen dat de provincie zich uitspreekt tegen het plaatsen van windturbines op de zeedijk langs de Eems-Dollard. Zij verzoeken om agendering in de eerstvolgende vergadering. De provinciale regelgeving staat plaatsing van grote windturbines alleen toe vlakbij Delfzijl, en niet verder op de zeedijk. De beschermde, kwetsbare natuur van het Eems-Dollard estuarium en het beschermde landschap zullen onvermijdelijk schade ondervinden van de molens.

Het waterschap geeft in haar coalitieakkoord aan dat ze mogelijk windmolens wil laten plaatsen op gronden in haar eigendom. Het grootste deel van de zeedijk valt echter buiten het door de provincie aangewezen gebied voor windenergie. Ten zuidoosten van Borgsweer tot aan de Duitse grens mogen volgens de provinciale verordening helemaal geen windmolens worden geplaatst. Het verbaast de twee partijen dan ook dat het waterschap dit toch als mogelijkheid presenteert. Dit gebied is tot nu toe vrij gehouden van windmolens, om de openheid en karakter van het landschap niet aan te tasten.

Statenlid Ankie Voerman: “Het is prachtig dat het waterschap energieneutraal wil gaan opereren, maar niet ten koste van onvervangbare natuur. Er leven veel vogels en vleermuizen in het gebied. Er zijn voldoende alternatieven om aan groene energie te komen. Bovendien is het dubieus om windturbines te laten plaatsen door RWE, zonder zelf enige verantwoordelijkheid te willen nemen voor de maatschappelijke gevolgen. Er heeft geen overleg plaatsgevonden met natuurorganisaties, en nu wordt er al over een intentieovereenkomst gesproken. Een zeer onwenselijke gang van zaken.”

Statenlid Joke Lesman: “De fractie van de SP wil graag weten hoe GS omgaat met vergunningaanvragen buiten de vastgestelde zoekgebieden. Gaan zij deze sowieso afwijzen of zijn er van geval tot geval misschien toch mogelijkheden? Wat zijn dan de criteria of overwegingen? En betekent dit dat vervolgens overal de deur op een kier staat?”

Voerman: “Wij gaan er van uit dat het College niet met de wind mee gaat waaien en overweegt om toch te vergunnen. De belangen van het Natura 2000 gebied, het werelderfgoed en de unieke kenmerken van het Eems-Dollard gebied mogen niet verkwanseld worden. Duurzame energieopwekking die ten koste gaat van ecologische waarden is verre van duurzaam.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt om scherpe eisen duurzaamheid in provinciale visie op biomassagebruik

Binnenkort verschijnt de ‘Provinciale visie biomassa’. Reden voor de Statenfractie van de Partij voor de Dieren om de kaders ...

Lees verder

Ondanks opdracht voor heldere visie nog steeds onduidelijkheid over toekomst GAE

De fractie stelt vandaag, samen met de fractie van de SP, vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de invulling va...

Lees verder