Wonen, zorg, onderwijs en cultuur


Een samen­leving waarin iedereen zich thuis kan voelen

De Partij voor de dieren wil een betrokken overheid die burgers toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Zoals de wet de uitdrukking kent ‘als een goed huisvader’, zo zou ook ‘Vadertje Staat’ zich moeten gedragen. Niet betuttelend, maar dienstbaar aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen.

 • Leefbaarheid en welzijn
  • Er worden meer bussen ingezet om het openbaar vervoersnetwerk uit te breiden tot een fijnmazig netwerk en alle bussen zijn 100% duurzaam aangedreven.
   • De provincie ondersteunt samen met gemeenten dorpshuizen, bibliotheken en andere publieke voorzieningen als deze door de gestegen prijzen voor energie in de problemen komen. Deze voorzieningen vervullen een belangrijke rol in de samenleving, hun voortbestaan moet gegarandeerd worden.
   • Herindeling van gemeenten mag niet tegen de zin van de inwoners worden opgelegd. Samenvoegen of opsplitsen van gemeenten gebeurt uitsluitend als burgers en lokale politiek het eens zijn met een voorstel.
   Meer informatie
  • Opleidingen voor groene technici

   Voor de omschakeling van fossiele energie naar duurzame energie zijn vele tienduizenden extra technici nodig. De Partij voor de Dieren vindt het een taak van de overheid om zelf te investeren in technische vakopleidingen.

   Meer informatie
  • Passend en betaalbaar wonen in een groene omgeving

   Er is in Nederland voldoende ruimte om te zorgen voor goede, betaalbare woningen in een prettige leefomgeving. Daarvoor is wel nodig dat de politiek de moed opbrengt om heldere keuzes te maken. De Partij voor de Dieren maakt die keuze: in plaats van monoculturen voor de veehouderij, creëren we natuur en ruimte om te wonen. Zo zorgen we voor een gezonde en groene woonomgeving, waarin mensen prettig met elkaar kunnen samenleven in betaalbare woningen in ruim opgezette groene buurten.

   Een dak boven je hoofd is een basisrecht voor iedereen. Toch hebben veel mensen moeite om een woning te vinden. De woningnood is historisch groot. Om dat op te lossen zullen er tot 2030 een miljoen woningen bij moeten komen. De ‘vrije woningmarkt’ blijkt vooral vrij voor huisjesmelkers en speculanten, gewone kopers en huurders hebben het nakijken. Daar komt bij dat het huidige huizenbestand niet is ingesteld op de demografische ontwikkelingen van de toekomst. Er is meer behoefte aan woningen voor alleenstaanden, maar ook aan meergeneratiewoningen, waarbij kinderen en (groot)ouders samen wonen en voor elkaar zorgen. Vrije woningmarkt? Het wordt weer tijd voor volkshuisvesting!

   Daarnaast ligt er een grote uitdaging in het verduurzamen van onze woningen en het vergroenen van de leefomgeving. Om de klimaatdoelen te halen én om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hogere temperaturen en hevige regenbuien, op te vangen. De afgelopen jaren is hier te weinig aan gedaan: de buitenruimte versteent, bomen worden gekapt en zonnepanelen op (huur)woningen zijn helaas nog steeds eerder uitzondering dan regel.

   De provincie stimuleert de bouw van voldoende betaalbare woningen, met fors meer sociale huurwoningen en meer betaalbare middenhuur. Ook komen er plannen voor betaalbare koopwoningen. Voor woningbouw wordt als eerste de bestaande
   bebouwing beter benut. Vervolgens wordt er binnenstedelijk natuurinclusief gebouwd en tot slot kan bebouwing aan de rand van bestaande woonkernen plaatsvinden. Groen wordt zoveel mogelijk gespaard en verder uitgebreid. Aan de rand van woonkernen komt
   toegankelijke natuur waar mensen kunnen verblijven en recreëren. Het verbinden van alle verschillende groene zones wordt onderdeel van het ruimtelijk beleid om de
   biodiversiteit in Groningen te versterken.

   • Alle nieuwe woningen worden circulair gebouwd en zijn natuurinclusief, klimaatneutraal en energiepositief. De omgeving wordt daarbij natuurinclusief ingericht.
   • De provincie stimuleert de verduurzaming van bestaande woningen, waarbij milieuvriendelijk en natuurinclusief de norm is.
   • De provincie stimuleert initiatieven zoals ecowijken, tiny houses, meergeneratiewoningen, aan zorg aangepaste woningen en de bouw van flexwoningen.
   • De provincie behoudt de regie over het aanwijzen van (nieuwe) woonwijken en andere woonbebouwing, om aantasting van de natuur en schaarse open ruimte te voorkomen.
   • Groningen legt in het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid de nadruk op behoud van voorzieningen in kleine kernen.
   • De provincie neemt regie in een betere regionale spreiding van sociale huurwoningen. Er wordt meer gebruik gemaakt van aanwijzingen om achterblijvende gemeenten te dwingen zich in te zetten voor volkshuisvesting en nieuwe wetgeving voor uitvoering van de provinciale taakstelling in het realiseren van betaalbare nieuwbouw wordt ten volle benut
   Meer informatie

  Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

  Wat we hebben bereikt

  • Huisdier in zorginstelling stap dichterbij

   Huisdieren moeten mee kunnen naar zorginstellingen. De regering gaat in overleg met de brancheorganisatie van zorgondernemers om dit mogelijk te maken. Uit onderzoek blijkt dat het meenemen van huisdieren een positieve invloed heeft op de gezondheid en het algemeen welbevinden van ouderen. Ook voor het dierenwelzijn is dit beter. Huisdieren kunnen bij hun baas blijven en worden niet langer uit hun vertrouwde omgeving weggehaald als ouderen niet meer in staat zijn alleen te wonen. Toch zijn in lang niet alle Nederlandse zorginstellingen huisdieren welkom. Daarom is het noodzakelijk dat de minister in overleg gaat met brancheorganisatie ActiZ over hoe zorginstellingen het meenemen van een huisdier breder mogelijk kunnen maken.

  • Natuurinclusief bouwen

   In Rotterdam, Leiden, Amsterdam en Den Haag wordt ingezet op natuurinclusief bouwen. Dit houdt in dat bij nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen rekening wordt gehouden met stadsnatuur. Er komt onder andere meer groen op en om gebouwen en de leefomstandigheden van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen worden verbeterd. In veel wijken in Nederland is een gebrek aan groen en natuurinclusief bouwen is hiervoor een goede maatregel.

  • Duurzaamheid in het onderwijs

   Om goed te kunnen werken aan leefbaarheid van de planeet en een groene economie is het belangrijk om aandacht te besteden aan dieren, natuur en milieu. De overheid gaat duurzaamheid in het onderwijs structureel faciliteren en stimuleren. Een duurzame samenleving begint op school, daarom is logisch dat dieren- natuur- en milieuonderwijs vast onderdeel gaat uitmaken van het lesprogramma. Ruim veertig jongerenorganisaties en de onderwijswoordvoerders van de Partij voor de Dieren, SP, PvdA, GroenLinks, D66, Christen Unie en 50plus hebben het Verdrag duurzaamheid in het onderwijs ondertekend.

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer

  Gerelateerd

  Bijdragen Moties Vragen Nieuws
  Bijdragen Moties Vragen Nieuws