Motie subsi­diestop biomassa voor elec­tri­citeit


13 november 2019

Betreft :

Subsidiestop biomassa

Datum PS :

13 november 2019

Onderwerp :

Provinciale begroting 2020

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

de provincie subsidies en leningen toekent aan diverse biomassa-gerelateerde projecten.

Overwegende dat:

  • de bijstook van biomassa in energiecentrales leidt tot grootschalige ontbossing en biodiversiteitsverlies;
  • geen provinciale subsidie en leningsfaciliteiten meer te verlenen voor biomassa-gerelateerde projecten;

inmiddels breed erkend wordt dat (bij)stook van houtige biomassa het klimaat en de volksgezondheid negatief beïnvloedt.

Verzoeken het College:

  • geen provinciale subsidie en leningsfaciliteiten meer te verlenen voor biomassa-gerelateerde electriciteitsprojecten;

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen