Bijdrage Staten­ver­ga­dering MER en beschikking verhogen bijstook biomassa RWE Eemshaven


26 mei 2021

Voorzitter, vanochtend is door de afdeling Groningen van de Partij voor de Dieren de eerste Fout Hout Award uitgereikt. Een dubieuze eer voor de ontvanger de provincie Groningen. Gedeputeerde Dekken mocht als dossierhouder van de RWE centrale de Award deze ochtend in ontvangst nemen.

Voorzitter, het college zou in de ogen van de partij voor de Dieren veel meer kunnen en moeten doen om het vergunnen van de extra bijstook van houtige biomassa te weigeren. Aan de hand van onze moties zal ik datgene al besproken in de commissie nogmaals kort ter tafel brengen. Vooral ook in de hoop dat de Staten anders en dus beter zullen besluiten.

De hierna genoemde moties dien ik bij deze ook allen in, voorzitter.

1. Het is inmiddels alom bekend, dat de grootschalige verbranding van hout niet duurzaam is en schade toebrengt aan klimaat en biodiversiteit. Wij vinden dan ook dat de grootschalige verbranding van houtige biomassa geen deel uit moet maken van de energietransitie en we in Den Haag zeer duidelijk die en de volgende mening moeten uitspreken, namelijk dat de RWE kolencentrale zo vroeg mogelijk, echter uiterlijk in 2030 gesloten dient te worden. Daarom de motie 'Sluiting RWE Eemshaven'.

2. De emissie van kwik en zware metalen, beiden zeer kwalijk voor het milieu van het Wad, zal stijgen tot boven de normen beschreven in het provinciaal milieubeleidsplan. Dat plan is bedoeld het eigen milieu te beschermen. Ook als de emissie valt binnen de Europese normen, vindt de PvdD dat de provinciale norm gehandhaafd moet worden en om die reden een vergunning dus moet worden geweigerd, tenminste totdat voldaan wordt aan de provinciale norm. Daarom de motie 'Emissie binnen provinciaal milieubeleid'.

3. Er wordt gerekend met grotere boten.. Het kan tot gevolg hebben dat de vaargeulen vaker en dieper uitgebaggerd moeten worden met alle gevolgen voor de Waddennatuur. De heer ten Hoove noemde het ook al in de commissie. Daarom de motie 'Onderzoek Vaargeulen'.

4. Nu de motie op grond waarvan in onze ogen de provincie geen keus heeft behalve de vergunningverlening tenminste op te schorten. De werkelijke uitstoot van stikstof zal bij de extra bijstook van biomassa zonder enige twijfel toenemen. Vanwege Europese regelgeving mag de N2000 natuur niet verder verslechteren en er dus geen toename van uitstoot van stikstof zijn. Sterker nog, zelfs bij gelijkblijvende depositie is de vergunning niet rechtmatig ten gevolge van de huidige achteruitgang van de natuurwaarden in Lieftinghsbroek. We verwijzen hier ook naar een recente gerechtelijke uitspraak over RWE, waarin GS is gesommeerd om beter te motiveren waarom de huidige natuurvergunning volgens haar niet gewijzigd hoeft te worden. Deze eis zal zeker ook gelden voor de verandering in bedrijfsvoering die het college nu wil vergunnen. We vragen het college dan ook om alvorens tot vergunnen over te gaan nieuwe Aeriusberekeningen en een passende beoordeling te laten maken. Motie Beoordeling natuurvergunning RWE.

Voorzitter, als het drama zich voordoet en er tóch wordt vergund, dan verzoeken we het college twee zaken op te pakken.

5. Overleg met RWE en laat ze een aanzienlijke bijdrage leveren aan het aanleggen van bos in onze provincie. Bos en Hout in meervoud dus! Dat is het minste wat ze kunnen doen! Vandaar onze motie 'Financiering bosaanplant'.

6. Tenslotte voorzitter: Wij vertrouwen RWE niet op haar blauwe ogen en zouden graag de vervoersbewegingen met schepen van en naar het bedrijf gecontroleerd zien. We verzoeken het college dan ook om via Groningen Seaports jaarlijks een lijst van de vervoersbewegingen, incl. tonnage op te vragen en deze lijst met de Staten te delen. Motie 'Monitoring scheepsbewegingen'.