Motie Emissie RWE binnen provin­ciaal mili­eu­beleid


26 mei 2021

Betreft :

Emissie binnen provinciaal milieubeleid

Datum PS :

26 mei 2021

Onderwerp :

Revisievergunning RWE Eemshaven

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • RWE Eemshaven de bijstook van biomassa wil verhogen naar 30%;
  • de emissie van kwik en zware metalen stijgt;
  • de emissies binnen Europese normen vallen;
  • deze echter boven de normen van het provinciaal milieubeleidsplan komen;

Overwegende dat:

  • Provinciaal milieubeleid gericht is op het beschermen van het ‘eigen’ milieu;
  • hiervoor doelbewust strengere normen zijn opgesteld dan de Europese normen;
  • provinciaal milieubeleid geen nut heeft als het niet consequent wordt toegepast;

Verzoeken het College:

  • De vergunning zodanig te wijzigen dat RWE binnen de emissie-eisen uit het provinciaal milieubeleidsplan moet opereren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Henk Marquart Scholtz, Ons Groningen


Status

Ingediend

Voor

Tegen