Motie Beoor­deling natuur­ver­gunning RWE


26 mei 2021

Betreft :

Beoordeling natuurvergunning RWE

Datum PS :

26 mei 2021

Onderwerp :

Revisievergunning RWE Eemshaven

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • RWE Eemshaven de bijstook van biomassa wil verhogen naar 30%;
  • de stikstofemissie toeneemt ten gevolge van een lager energetisch rendement en de groei van scheepsvervoer;
  • Dit zal leiden tot een hogere depositie op Lieftingsbroek;

Overwegende dat:

  • De emissieberekening ten onrechte gebaseerd is op wat eerder vergund is in plaats van op de werkelijke situatie;
  • De MER en de voortoets derhalve niet kunnen dienen als basis voor deze vergunning;
  • zelfs bij gelijkblijvende depositie de vergunning niet rechtmatig is ten gevolge van achteruitgang natuurwaarden Lieftingsbroek;
  • er een nieuwe passende beoordeling gemaakt moet worden en inzichtelijk moet worden gemaakt welke resultaten herstel- en verbetermaatregelen op gaan leveren;

Verzoeken het College:

  • de vergunning nu niet te verlenen;
  • nieuwe Aeriusberekeningen en een passende beoordeling te laten maken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Bart v.d. Werf, Forum voor Democratie


Status

Ingediend

Voor

Tegen