Motie Sluiting RWE Eemshaven


26 mei 2021

Betreft :

Sluiting RWE Eemshaven

Datum PS :

26 mei 2021

Onderwerp :

Revisievergunning RWE Eemshaven

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • RWE Eemshaven de bijstook van biomassa wil verhogen naar 30%;

Overwegende dat:

  • Grootschalige verbranding van hout niet duurzaam is en schade toebrengt aan klimaat en biodiversiteit;

Spreken uit dat:

  • Grootschalige verbranding van houtige biomassa geen deel uit moet maken van de energietransitie;
  • dat kolencentrales, waaronder de RWE centrale, ingevolge het klimaatakkoord zo snel mogelijk, doch uiterlijk in 2030 gesloten dienen te worden;

Verzoeken het College:

  • De mening van de Staten over te brengen aan de minister,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen