Motie Moni­toring scheeps­be­we­gingen RWE


26 mei 2021

Betreft :

Monitoring scheepsbewegingen

Datum PS :

26 mei 2021

Onderwerp :

Revisievergunning RWE Eemshaven

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • RWE Eemshaven de bijstook van biomassa wil verhogen naar 30%;
  • RWE stelt dat er voor levering van de biomassa niet meer scheepsbewegingen plaats zullen vinden dan nu het geval is;

Overwegende dat:

  • Grotere schepen en meer scheepsbewegingen zorgen voor meer stikstof- en CO₂ belasting;
  • er geen extra stikstofbelasting door scheepsbewegingen is meegenomen in de vergunning;

Verzoeken het College:

  • Via Groningen Seaports jaarlijks een lijst van de vervoersbewegingen ten behoeve van RWE op te vragen met aantal en tonnage van de schepen;
  • deze lijst met de Staten te delen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Bart v.d. Werf, Forum voor Democratie

Henk Marquart Scholtz, Ons Groningen


Status

Ingediend

Voor

Tegen