Motie Onderzoek vaar­geulen


26 mei 2021

Betreft :

Onderzoek vaargeulen

Datum PS :

26 mei 2021

Onderwerp :

Revisievergunning RWE Eemshaven

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • RWE Eemshaven de bijstook van biomassa wil verhogen naar 30%;
  • voor de aanlevering van biomassa grotere schepen gebruikt worden;

Overwegende dat:

  • Onbekend is welke gevolgen deze vaarbewegingen hebben voor het Waddengebied;
  • er mogelijk vaker gebaggerd moet worden om de vaargeul te kunnen gebruiken;
  • extra baggeren schadelijk is voor de Waddennatuur;

Verzoeken het College:

  • Een onderzoek te laten uitvoeren naar de gevolgen van de hogere aanvoer van biomassa voor de vaargeulen en de Waddennatuur;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Henk Marquart Scholtz, Ons Groningen

Johan ten Hoove, 50plus


Status

Ingediend

Voor

Tegen