Landbouw in Groningen moet weer in harmonie met de natuur


Partij voor de Dieren presen­teert tien-punten plan

21 februari 2023

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het roer in de landbouw volledig omgaat. Provinciale Staten spreken woensdag over de startnotitie ‘Transitie Landelijk Gebied’. Dit biedt een kans om de eerste stappen te zetten naar een toekomstbestendige landbouw in harmonie met de natuur. De Partij voor de Dieren legt een tien-punten plan op tafel om de huidige problemen op een integrale én duurzame manier op te lossen, met als hoofdpunt de overstap naar biologische, natuurvriendelijke kringlooplandbouw. Uitsluitend boeren die natuurvriendelijk en biologisch werken moeten nog in aanmerking komen voor landbouwsubsidies. De fractie dient twee moties in: 'volledige omschakeling naar biologische, natuurinclusieve kringlooplandbouw' en 'ruimte en rechten voor alle dieren binnen natuurinclusieve landbouw'.

In Groningen is de intensieve melkveehouderij de oorzaak van een veelheid aan problemen. Opgejut door het agro-industriële complex, van veevoerproducenten tot supermarktketens, is de intensieve melkveehouderij volledig gericht op de goedkope bulkproductie van melk: met Nederland als kampioen zuivelexport waarbij het zelf letterlijk en figuurlijk met de shit blijft zitten. De gevolgen zijn desastreus. De natuur kwijnt weg door de hoge uitstoot van stikstof, het bodemleven wordt uitgeroeid door het gebruik van drijfmest, koeien hebben zwaar te lijden omdat ze worden behandeld als productiemiddel. Een grote rijkdom aan kwetsbare planten, dieren en fragiele ecosystemen is al verloren gegaan. Wat rest zijn doodse weilanden waar geen bloemetje meer bloeit.

Het is ‘alarmfase rood’ stelt Statenlid Ankie Voerman: “Op ons rust een zware morele verplichting om te stoppen met de roofbouw op ons kleine stukje aarde voor korte-termijn economisch gewin. In onze provincie zal vooral de melkveehouderij moeten krimpen. Om een hoge melkgift te halen, heeft een turbo-koe een zeer eiwit- en dus stikstofrijk rantsoen nodig. En alle stikstof die er aan de voorkant van een koe ingaat, komt er aan de achterkant weer uit. En dus zegt de PvdD: pak het probleem bij de bron aan en sluit de stikstofkraan. Stop met het gebruik van krachtvoer uit het verre buitenland, zoals soja uit het Amazonegebied. En stop met het gebruik van kunstmest dat onvoorstelbaar veel energie kost. Biologische boeren laten al jaren zien dat een gezonde, duurzame kringlooplandbouw zonder stikstofdoping prima mogelijk is”.

De Partij voor de Dieren strijdt voor een landbouw in volle harmonie met de natuur, met op grote schaal bloem- en kruidenrijke graslanden met bijvoorbeeld klaver als natuurlijke stikstofbron voor lekker en gezond veevoer. Een gevarieerd landschap, waarin sloten een natuurlijk, hoog waterpeil, ruige oevers en schoon water hebben.

Eén van de sleutels om dit te realiseren ligt in de verdeling van de enorme pot aan (Europese) landbouwsubsidies. Het leeuwendeel hiervan gaat nu naar gangbare, veelal zeer grote bedrijven die volledig zijn gericht op het produceren van zoveel mogelijk melk. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie het Rijk gaat overtuigen om het radicaal anders te doen: landbouwsubsidies alleen toekennen aan biologische bedrijven, naar boeren die als een ware rentmeester omgaan met hun grond en actief bijdragen aan het herstel van het bodemleven, insecten en weidevogels. Het Rijk moet waarmaken dat er goede verdienmodellen komen voor biologische boeren, en ervoor zorgen de prijzen van biologische producten in de winkel voor iedere beurs te dragen zijn.

Gerelateerd nieuws

Gedeputeerde en Statenleden spelen ‘Ganzenbord’

Op woensdag 22 februari, voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten, wordt voor het provinciehuis actie gevoerd te...

Lees verder

Actie tegen ganzenjacht bij provinciehuis

Gedeputeerde Johan Hamster speelde vandaag een bijzonder spel op het plein voor het provinciehuis: ganzenbord maar dan anders...

Lees verder