Motie ruimte en rechten voor alle dieren binnen natuur­in­clu­sieve landbouw


22 februari 2023

Betreft :

Ruimte en rechten voor alle dieren binnen natuurinclusieve landbouw

Datum PS :

22 februari 2023

Onderwerp :

Startnotitie gebiedsplan transitie Landelijk Gebied Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • voor de doelen stikstof/natuur, klimaat en water, zoals benoemd in de startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied van het Rijk, allerlei EU-verplichtingen voor herstel gelden;
  • deze doelen moeten doorwerken in de provinciale gebiedsplannen;
  • de nu voorliggende startnotitie het startschot is voor de gebiedsgesprekken in Groningen.

Overwegende dat:

  • om de doelen te bereiken de natuur de ruimte moet krijgen, waarbij kringlooplandbouw, natuurinclusieve en biologische landbouw een belangrijke insteek zal moeten vormen voor de komende gesprekken;
  • samenwerken met de natuur o.a, voor insecten, kleine zoogdieren en weide- en akkervogels een zegen zal zijn;
  • binnen een natuurinclusief, biodivers landbouwsysteem ook predatoren weer hun gerechte plaats moeten kunnen innemen;
  • dit het natuurlijk evenwicht ten goede komt, waar ook de landbouw van zal meeprofiteren.

Verzoeken het College:

  • in het gebiedsproces nadrukkelijk te spreken over de positie van diersoorten die nu bejaagd of anderszins bestreden worden;
  • een visie te ontwikkelen op de plaats van predatoren in de landbouw van de toekomst, met als doel het bereiken van een natuurlijk evenwicht zonder doden;
  • deze visie aan de Staten te presenteren tezamen met het stand-van-zaken gebiedsplan;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie fonds omwonenden zoutwinning

Lees verder

Motie volledige omschakeling naar biologische, natuur-inclusieve kringlooplandbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer