Motie volledige omscha­keling naar biolo­gische, natuur-inclu­sieve kring­loop­landbouw


22 februari 2023

Betreft :

Volledige omschakeling naar biologische, natuur-inclusieve kringlooplandbouw

Datum PS :

22 februari 2023

Onderwerp :

Voordracht Startnotitie Gebiedsplan Transitie Landelijk Gebied Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

 • de gangbare landbouw een zware wissel trekt op natuur, biodiversiteit, milieu- en waterkwaliteit, klimaat en het Groninger landschap;
 • er een fundamentele omslag nodig is in de gangbare landbouw om een verdere achteruitgang van de natuurlijke kwaliteiten/waarden van het landelijk gebied te voorkomen en de basis te leggen voor een maximaal herstel hiervan.

Overwegende dat:

 • de onvermijdelijke transitie van het landelijke gebied niet zal slagen zonder een grootschalige omschakeling naar een biologische, natuur-inclusieve kringlooplandbouw;
 • deze omschakeling bij uitstek de mogelijkheid biedt om de problemen in het landelijk gebied op een structurele en samenhangende wijze op te lossen;
 • de voorliggende Startnotitie geen fundament legt voor deze omschakeling en te weinig richting geeft aan de beoogde doelen.

Roepen het College op om:

 • in de Startnotitie vast te leggen om bij de gebiedsprocessen als uitgangspunt te nemen dat de gangbare landbouw in Groningen voor 2030 volledig zal (moeten) omschakelen naar een biologische, natuur-inclusieve kringlooplandbouw;
  • deze maatregel uit te werken in het op te stellen gebiedsplan transitie landelijk gebied;
  • de Rijksoverheid aan te spreken op haar verantwoordelijk om hiervoor alle noodzakelijke voorwaarden te scheppen met vooral óók een goed verdienmodel voor boeren.

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Ankie Voerman


  Status

  Verworpen

  Voor

  PvdD, SP

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Motie ruimte en rechten voor alle dieren binnen natuurinclusieve landbouw

  Lees verder

  Motie neem vogelgriep serieus – geen ganzenvlees in voedselketen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer