Bijdrage Jaar­re­kening 2019


10 juni 2020

Voorzitter, in tegenstelling tot de meeste partijen hier … gaat het de PvdD niet in de 1e plaats om de koele cijfers van de jaarrekening. Het gaat ons om de temperatuur van de zaken waaraan geld is uitgegeven in 2019 en we komen met drie onderwerpen die volgens de jaarrekening in 2019 speelden en ook gemeenschapsgeld blijven kosten in 2020.

Wat ons het meest bevreemd is dat ruim een miljoen euro, voorheen bestemd voor het route-ontwikkelingsfonds voor Groningen Airport Eelde, overgeheveld wordt voor datzelfde doel naar 2020. Het vliegveld in Eelde heeft echter als zodanig geen toekomst! Dat weten we allemaal en toch wordt er steeds weer gemeenschapsgeld in gestopt. Gebruik het, zoals ook GroenLinks tijdens de commissie voorstelde, voor een afbouw-scenario!

Er is al geruime tijd vrijwel geen belangstelling van vliegmaatschappijen om vanaf Eelde te vliegen. Als die maatschappijen die dan nog wel vakantievluchten aanboden vanaf Eelde voor het grootste deel - door Corona - ook vertrekken, dan is het toch logisch dat om economische, maar zeker ook om ecologische redenen we de deur van het vliegveld moeten dichtgooien en de sleutel in het - hopelijk snel gerecyclede - vuilnis moeten gooien.

De gemeente Groningen zag de bui al hangen en heeft haar aandelen zo’n beetje gratis (zoveel is het vliegveld economisch nog waard dus) weggegeven aan het private bedrijf FB Oranjewoud. Oranjewoud zal winst willen zien en zal deze niet krijgen uit het huidige vliegveld. Volgens RTV Noord hullen ze zich in stilzwijgen. Wat is hun verborgen agenda?

Voorzitter, met de motie die ik zo indien willen we GS verzoeken om in de lopende overleggen met de andere aandeelhouders nadrukkelijk ook duurzame en ecologische verantwoorde post-vliegveld scenario’s te laten onderzoeken, inclusief een herbestemming van de routefondsgelden. (Motie onderzoek toekomst GAE)

Dan voorzitter, zelf-rijdend vervoer. Er komen nieuwe proeven met 5G (5Groningen). Er is veel onrust over de veiligheid van 5G. Is GS in staat om die onrust met een goede wetenschappelijke onderbouwing weg te nemen? En zo ja, hoe geeft zij de communicatie hieromtrent naar onze inwoners handen en voeten? U zult het toch met ons eens zijn dat we die communicatie niet uitsluitend aan het Rijk kunnen overlaten, nu steeds meer Groningers binnen het bereik van de testopstellingen wonen. Als u denkt de onrust niet te kunnen wegnemen, is GS dan bereid om een pas op de plaats te maken en eerst de Rijksoverheid willen verzoeken om met meer gedegen onderzoek te komen?

Het voorzorgsbeginsel wordt hier met handen en voeten getreden. Wij zien liever dat de provincie zich eerst concentreert op glasvezel voor iedere Groninger – snel, betrouwbaar en bovendien veilig! (Motie 5G)

Voorzitter, last but not least, in de jaarrekening staat dat er een hernieuwde samenwerkingsagenda Noord-Nederland - Leningrad Oblast moet worden vastgesteld. Het zwaartepunt ligt daarbij op de samenwerking en uitwisseling over landbouw. Na verwachting wordt het akkoord op de inhoud in de eerste helft van 2020 gesloten. De Partij voor de Dieren maakt zich daar zorgen om. Wat gaan we vanuit onze kant uitwisselen? De hopelijk snel komende kringlooplandbouw of ons huidige failliete, zeer dieronvriendelijke systeem – de bio-industrie?

Wat Rusland betreft, het staat bekend om haar grote veefabrieken waar dieren onder minimale standaarden gehouden worden. We weten dat de milieuwetgeving in Rusland zwak is waardoor de omgeving van deze bedrijven vaak zwaar vervuild raakt. Voorzitter, wij vinden het niet passend voor de provincie Groningen om dierenleed en milieuvervuiling te faciliteren middels een samenwerkingsovereenkomst! Via een motie verzoeken wij het college om geen samenwerking aan te gaan met Rusland op het gebied van intensieve veehouderij. (Motie samenwerking Oblast Leningrad)

Dank u wel!