Bijdrage Voor­dracht reali­satie door­fiets­route Groningen - Leek


3 juni 2020

Voordracht realisatie doorfietsroute Groningen - Leek, onder 4.a: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/provinciegroningen/ed458d11-5a88-4838-86bd-fc02d5e41ff8

De PvdD is principieel voorstander van openbaar vervoer en fietsen en is blij met het compromis dat is gesloten. De route komt langs de A7. Het fietspad wordt gemaakt van duurzaam materiaal, gaat deels over een wal met zonnepanelen, is grotendeels passend in het landschap en krijgt een hoge belevingswaarde die past bij het karakter van een doorfietsroute. Prachtig dat Oostwold en haar fantastisch initiatief “De Zonnewal” hiermee ook de beloning krijgt die zij verdient! In principe een prima keuze om het pad naast de A7 te leggen en grotendeels over bestaande infrastructuur. Wij zijn blij te lezen dat de gevolgen voor fauna en ecologie nader worden onderzocht.

Vragen:

1. Het lijkt nog niet helemaal zeker of de komst van de Zonnewal het gaat redden. Kan en wil de provincie hierin nog iets betekenen voor de coöperatie?

Antwoord College van GS:

Dank voor uw steun voor dit project. Hoewel deze vraag buiten de orde van het project valt, ontvangt u hierbij wel een reactie. De coöperatie in Oostwold is een mooi initiatief dat we van harte ondersteunen. De Zonnewal komt niet alleen vanuit de inwoners zelf. Deze wal draagt ook bij aan duurzame energie, meer natuur en meer leefbaarheid. Met de gemeente Westerkwartier denken wij met de coöperatie mee om de Zonnewal te realiseren. Zo was Oostwold ook een van de energie neutrale dorpen die subsidie heeft ontvangen voor onderzoek en inhoudelijke ondersteuning vanuit de provincie. Een financiële bijdrage aan de wal zelf hebben we momenteel niet voor ogen. Daarbij spelen zaken als staatssteun, precedentwerking en het gelijkheidsbeginsel. Waar mogelijk
leveren we een bijdrage als dat ook in onze ambitie past. Deze doorfietsroute is
daar een voorbeeld van. We gaan verder onderzoek doen naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld ten aanzien van de inpassing van de wal voor natuur.

2. De PvdD denkt bij duurzaam en een hoge belevingswaarde niet alleen aan energieneutraal en het gebruik van duurzaam materiaal, maar ook aan biodiversiteit. Een fietspad met brede bermen vol bloemen en inheemse struiken en bomen. In hoeverre worden de behoeftes van o.a. insecten, vleermuizen en vogels meegewogen bij de aanleg van het fietspad?

GS:
Bij de nadere inpassing zullen wij ook biodiversiteit meenemen zoals wat u aangeeft door actief inheemse struiken aan te planten of kruiden in te zaaien. Dit kan ook een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke fietsroute. Bij de afweging speelt wel mee dat de begroeiing niet te aantrekkelijk mag zijn voor dieren die een gevaar vormen voor de snelweg. Ook valt de berm niet in ons beheer maar van een van de gemeenten of Rijkswaterstaat.

3. Er moet een beperkt aantal bomen gekapt worden. Is verplaatsen van de bomen
een optie? Zo niet, waarom niet? En bent u voornemens ruimhartig te compenseren? Hoe?

GS:
Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande infrastructuur, is het aantal bomen wat gekapt moet worden gelukkig beperkt. Uiteraard houden we ons bij het kappen en compenseren aan de wettelijke regels. Bij de inpassing kijken we naast verharding ook naar de bermen. Daar kan ruimhartige compensatie een rol spelen. Wij schatten in dat verplaatsen van bomen niet direct aan de orde is vanwege de hoge kosten die hiermee zijn gemoeid. Het is dan effectiever om middelen in te zetten voor andere natuurdoelen bij het
project.

4. Er komen in het plangebied vleermuizen voor. Heeft de aanleg van het fietspad
gevolgen voor deze dieren? (Bomenkap en verlichting wordt als een potentieel
gevaar gezien voor vleermuizen in de ecologische quickscan). Zo ja, welke oplossing
komt daarvoor?

GS:
Bomenkap wordt zoveel mogelijk voorkomen. Op een aantal punten is bomenkap noodzakelijk voor de realisatie van de doorfietsroute. Zoals in de quick scan natuur (bijlage 2 van de voordracht) is aangegeven zal hier nader ecologisch onderzoek plaatsvinden naar vogels en vleermuizen, waarbij voor vleermuizen onderzocht zal worden of de bomen een belangrijke functie voor vleermuizen vervullen (verblijfplaats, vliegroute). Indien jaarrond beschermde nesten of belangrijke functies voor vleermuizen verloren dreigen te gaan, dan
zal een activiteitenplan en ontheffing Wet natuurbescherming opgesteld worden.
Verlichting wordt alleen aangebracht op plekken waar dit voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is. Zoals in de quick scan is vermeld zal bij het aanbrengen van verlichting beoordeeld worden of er ter plekke sprake kan zijn van een vliegroute voor vleermuizen. Zo ja, dan zal er vervolgonderzoek plaatsvinden. Hieruit kan volgen dat een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk is.

5. Er moeten aan de zuidzijde van de Matsloot sloten worden gedempt of verplaatst. Dit kan van grote invloed zijn op amfibieën als bijv. de poelkikker en insecten als bijv. de groene glazenmaker. Kan GS toezeggen dat de sloten worden verplaatst op een manier zodat deze en andere in de sloten verblijvende dieren een maximale overlevingskans hebben?

GS:
Als er beschermde soorten aanwezig zijn, dan zijn herstellende maatregelen verplicht. Uit het aanvullende onderzoek moet blijken welke eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn.

6. Er komt na de besluitvorming nog een nader ecologisch- en een faunaonderzoek. Kan de gedeputeerde toezeggen dat na afronding van die onderzoeken deze ook onder de aandacht van PS gebracht gaan worden?

GS:
Bij positieve besluitvorming vanuit de Staten, starten wij de realisatiefase. U wordt daarbij via de reguliere planning en control cyclus op de hoogte gehouden. Mochten we afwijken van de inhoud van de voordracht, dan zullen wij u daar vanuit onze actieve informatieplicht over informeren. Mocht u behoefte hebben aan meer inhoudelijke (technische) informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met het projectteam van de doorfietsroute.