Motie samen­werking Oblast Leningrad


10 juni 2020

Betreft :

Samenwerking Oblast Leningrad

Datum PS :

10 juni 2020

Onderwerp :

Jaarrekening 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • De samenwerkingsovereenkomst tussen Noord-Nederland en Oblast Leningrad wordt vernieuwd;
  • Voor de provincie Groningen het thema landbouw de meeste prioriteit heeft in deze samenwerking;

Overwegende dat:

  • In Rusland immens grote veefabrieken staan waar dieren onder minimale standaarden gehouden worden;
  • De milieuwetgeving in Rusland zwak is waardoor de omgeving van deze bedrijven vaak zwaar vervuilt raakt;
  • Veel Russische veebedrijven gebruik maken van kennis, stalsystemen, genetisch materiaal of dieren afkomstig uit Nederland;
  • Het niet passend is voor de provincie Groningen om dierenleed en milieuvervuiling te faciliteren middels een samenwerkingsovereenkomst;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Geen samenwerking aan te gaan met Rusland op het gebied van intensieve veehouderij;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

FvD, PVV

Tegen