Motie onderzoek toekomst GAE


10 juni 2020

Betreft :

Onderzoek toekomst GAE

Datum PS :

10 juni 2020

Onderwerp :

Jaarrekening 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

 • De economische waarde van GAE zo klein is, dat de Gemeente Groningen haar aandelen weggeven heeft aan FB Oranjewoud;
 • FB Oranjewoud haar (ware) bedoelingen met het vliegveld niet prijs lijkt te willen geven;
 • GAE al jaren verlies lijdt; afgelopen jaar 1,4 miljoen euro;
 • door de coronacrisis (vrijwel) alle vakantievluchten vanuit Eelde komen te vervallen, waardoor het tekort zal oplopen;
 • hubs niet duurzaam tot stand zijn gekomen / de beoogde hub-strategie mislukt is

Overwegende dat:

 • het ecologisch onverantwoord is om te blijven sturen op het binnenhalen van goedkope (gesubsidieerde) vakantievluchten;
 • Uit de voordracht blijkt dat de €1.043.000 voor het routefonds overgeheveld wordt naar 2020;
 • het routefonds een doodlopende ontwikkeling bleek;
 • deze gelden gebruikt zouden moeten worden voor andere toekomstscenario’s;
 • GAE bezig is met het onderzoek naar de mogelijkheden voor haar toekomst;

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

 • Op zo kort mogelijke termijn in overleg te treden met de aandeelhouders over de verschillende toekomstscenario’s en daarin mogelijke herbestemming van de routefonds gelden mee te nemen;
 • binnen de lopende onderzoeken met name te kijken naar een werkelijk duurzame ontwikkeling van GAE, waarbij het afstoten van de functie “vliegveld” niet langer uitgesloten wordt;

En gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen