Bijdrage regio­advies Net op Zee


17 juni 2020

Het lijkt nu te gaan tussen twee trajecten, de aanlanding in Eemshaven-Oost of in Eemshaven-West. Het eerste leek de voorkeur te hebben van de regio, en het tweede van de minister. Valt er eigenlijk nog wat te kiezen? De regio gaat nu in de brief van 9 juni jl. mee met de keuze van de minister, maar wel onder randvoorwaarden. Wij vinden dat jammer, omdat de oost variant verreweg de minst negatieve gevolgen lijkt te hebben voor de natuur in- en rond het Wad.

Onze vragen:

  1. Waarom is de regio zo snel overstag gegaan? Kan dit goed uitgelegd worden?
  2. Aan het voorkeurstraject Eemshaven-West worden terecht randvoorwaarden gesteld. Wat kunnen we verwachten aan tijdelijke of blijvende schade aan het kwelderlandschap? En verlicht mitigatie of compensatie afdoende de schade - ook op korte termijn? Wat heeft GS voor compensatie voor ogen hier?
  3. Kan de minister de voorwaarden gemakkelijk naast zich neerleggen? Of heeft hij zich via afspraken aan dit soort wensen uit de regio verbonden?
  4. Voorzitter, omwille van de natuur en rekening houdend met de zeehonden zou de keuze van de PvdD toch richting Eemshaven Oost gaan. Wordt die overweging überhaupt nog gemaakt en besproken, bent u bereid om u daar nog voor in te zetten?

Dan wil ik graag nog twee zaken meegeven aan de gedeputeerde:

Windmolens op zee produceren bij bouw en werking veel geluidsoverlast onder water. Zeezoogdieren kunnen hierdoor gedesoriënteerd en verdwaald raken en zelfs komen te overlijden. Dit moet voorkomen worden door alle mogelijke geluidsbeperkende maatregelen te nemen. Kan dit in het advies meegenomen worden?

Als windmolenparken op zee er eenmaal zijn, moeten ze optimaal worden benut voor het ontstaan van nieuwe natuurgebieden. Door de parken gesloten te houden voor alle vormen van visserij ontstaan rustplekken en kraamkamers voor vissen en andere zeedieren. Kan ook dit punt in het advies meegenomen worden?