Drie moties PvdD aange­nomen bij bespreking ontwerp Klimaat­ak­koord


Moge­lijk­heden voor aanplant bos, hoger waterpeil in veen­gebied en versnelling eiwit­tran­sitie worden onder­zocht

13 maart 2019

Provinciale Staten debatteerde vandaag over het provinciale vervolg op het verschijnen van het ontwerp Klimaatakkoord. De Partij voor de Dieren diende vier moties in, waarvan er drie werden aangenomen.

De eerste motie riep op tot een onderzoek naar waar in Groningen bomen en bossen (natuurbossen, voedselbossen en moerasbossen) aangeplant kunnen worden. In Groningen is de laatste jaren zeer veel (productie)bos gekapt om plaats te maken voor landbouwgrond. Ook worden er bomen geveld om andere natuurtypen mogelijk te maken, of voor de aanleg van wegen. Voor slechts een zeer klein gedeelte van deze bossen geldt een herplantplicht. Ontbossing draagt bij aan de broeikasgasemissies, terwijl vastlegging van CO² door bomen juist een belangrijke factor is in de strijd tegen klimaatopwarming.

Met het aannemen van de tweede motie werd duidelijk dat steeds meer partijen het belang van een meer plantaardig dieet inzien. Het College gaat onderzoeken op welke wijze er vaart gezet kan worden achter de eiwittransitie en welke aanpassingen of nieuw beleid daarvoor nodig zijn.

Verder ging PS akkoord met een motie die vraagt om het opstellen van een plan om verdere veenoxidatie tegen te gaan, met daarbij een sleutelrol voor het verhogen van het waterpeil. Dit komt zowel ten goede aan klimaat als natuur.

Een vierde motie, die opriep om in het vervolgproces aangaande het Klimaatakkoord aan de minister van EZK kenbaar te maken dat verbranden van biomassa niet duurzaam is, haalde het niet. Grootschalige bijstook van biomassa, zoals dat gepland staat voor de RWE centrale, draagt niet bij aan CO² reductie. Het verkrijgen van biomassa zoals houtpellets zorgt daarentegen voor groot verlies aan biodiversiteit en aantasting van bossen, en leidt op sommige plekken ook tot mensenrechtenschendingen.

Gerelateerd nieuws

Plant bomen voor het klimaat

De Partij voor de Dieren wil dat er in de provincie meer bomen worden geplant in de strijd tegen klimaatopwarming. De partij ...

Lees verder

Provincie gaat deelnemen aan Week zonder Vlees na oproep Partij voor de Dieren

Het provinciebestuur heeft besloten om volgend jaar aan te sluiten bij de Nationale Week zonder Vlees. Ook wordt onderzocht...

Lees verder