Eiwit­tran­sitie


Debat ontwerp klimaat­ak­koord

13 maart 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Het vergroten van de consumptie van plantaardige eiwitten in het ontwerp Klimaatakkoord als een belangrijke bijdrage aan de klimaatopgave wordt benoemd;

Overwegende dat:

  • Tot op heden de eiwittransitie nog geen onderdeel uitmaakt van het ‘Programma Duurzame Landbouw’;
  • Regionale teelt van plantaardige eiwitten niet alleen bijdraagt aan het verkleinen van de provinciale voetafdruk, maar ook positieve effecten kan hebben op natuur en biodiversiteit;
  • Regionale teelt van plantaardige eiwitten extra klimaatwinst oplevert door de korte transport- en verwerkingsketen;
  • Teelt van plantaardige eiwitten een nieuw verdienmodel biedt;
  • De provincie waar mogelijk in haar beleid het voortouw zou moeten nemen om de eiwittransitie aan te jagen;

Verzoekt het college

  • Te inventariseren welke mogelijkheden er in Groningen zijn om vaart te zetten achter de eiwittransitie, en op welke wijze aangepast of nieuw provinciaal beleid hieraan kan bijdragen;
  • De resultaten van de inventarisatie voor te leggen aan de Staten;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP, PvdA

Tegen

CDA, GroningerBelang, PVV, VVD