Eiwit­tran­sitie


Debat ontwerp klimaat­ak­koord

13 maart 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Het vergroten van de consumptie van plantaardige eiwitten in het ontwerp Klimaatakkoord als een belangrijke bijdrage aan de klimaatopgave wordt benoemd;

Overwegende dat:

  • Tot op heden de eiwittransitie nog geen onderdeel uitmaakt van het ‘Programma Duurzame Landbouw’;
  • Regionale teelt van plantaardige eiwitten niet alleen bijdraagt aan het verkleinen van de provinciale voetafdruk, maar ook positieve effecten kan hebben op natuur en biodiversiteit;
  • Regionale teelt van plantaardige eiwitten extra klimaatwinst oplevert door de korte transport- en verwerkingsketen;
  • Teelt van plantaardige eiwitten een nieuw verdienmodel biedt;
  • De provincie waar mogelijk in haar beleid het voortouw zou moeten nemen om de eiwittransitie aan te jagen;

Verzoekt het college

  • Te inventariseren welke mogelijkheden er in Groningen zijn om vaart te zetten achter de eiwittransitie, en op welke wijze aangepast of nieuw provinciaal beleid hieraan kan bijdragen;
  • De resultaten van de inventarisatie voor te leggen aan de Staten;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Fractie Katee, D66, GroenLinks, PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, SP, PvdA

Tegen

CDA, GroningerBelang, PVV, ChristenUnie, VVD