Biomassa niet duurzaam


Debat ontwerp klimaat­ak­koord

13 maart 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • grootschalige bijstook van biomassa een prominente rol krijgt toebedeeld binnen de energietransitie;
 • een bedrijf als RWE daar miljarden euro’s SDE subsidie voor krijgt;

Overwegende dat:

 • het inmiddels voldoende bekend mag worden geacht dat de grootschalige bijstook van biomassa níet bijdraagt aan CO² reductie;
 • het wél bijdraagt aan grootschalig verlies van biodiversiteit elders op de wereld;
 • de directe uitstoot ter plaatse 15% hoger ligt dan de uitstoot door het verbranden van kolen;

Verder overwegende dat:

 • het duurzaam noemen van biomassa als houtpellets een richtlijn vanuit Europa is;
 • deze als zodanig overgenomen is door het Rijk.
 • de miljarden aan subsidie voor bijv. de RWE centrale in een verre van duurzame put verdwijnen;
 • dit geld beter gebruikt kan worden voor effectieve klimaatmaatregelen zoals het verduurzamen van woningen;

Spreken als hun mening uit:

 • dat grootschalige verbranding van biomassa niet duurzaam is en niet meegenomen dient te worden in de klimaatdoelstellingen van de provincie;

Verzoeken het college:

 • deze mening over te brengen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat in het vervolgproces aangaande het Klimaatakkoord;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, PVV

Tegen

CDA, GroningerBelang, SP, PvdA, VVD