Biomassa niet duurzaam


Debat ontwerp klimaat­ak­koord

13 maart 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • grootschalige bijstook van biomassa een prominente rol krijgt toebedeeld binnen de energietransitie;
 • een bedrijf als RWE daar miljarden euro’s SDE subsidie voor krijgt;

Overwegende dat:

 • het inmiddels voldoende bekend mag worden geacht dat de grootschalige bijstook van biomassa níet bijdraagt aan CO² reductie;
 • het wél bijdraagt aan grootschalig verlies van biodiversiteit elders op de wereld;
 • de directe uitstoot ter plaatse 15% hoger ligt dan de uitstoot door het verbranden van kolen;

Verder overwegende dat:

 • het duurzaam noemen van biomassa als houtpellets een richtlijn vanuit Europa is;
 • deze als zodanig overgenomen is door het Rijk.
 • de miljarden aan subsidie voor bijv. de RWE centrale in een verre van duurzame put verdwijnen;
 • dit geld beter gebruikt kan worden voor effectieve klimaatmaatregelen zoals het verduurzamen van woningen;

Spreken als hun mening uit:

 • dat grootschalige verbranding van biomassa niet duurzaam is en niet meegenomen dient te worden in de klimaatdoelstellingen van de provincie;

Verzoeken het college:

 • deze mening over te brengen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat in het vervolgproces aangaande het Klimaatakkoord;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Fractie Katee, GroenLinks, PartijvoordeDieren, PVV

Tegen

CDA, D66, GroningerBelang, PartijvoorhetNoorden, SP, ChristenUnie, PvdA, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer