Plant bomen tegen klimaat­op­warming


Debat ontwerp klimaat­ak­koord

13 maart 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • De ontbossing in ons land volgens de WUR procentueel vergelijkbaar is met de ontbossing in het Amazonegebied;
  • Recentelijk in Groningen zeer veel bos is gekapt om plaats te maken voor landbouwgrond, en er ook kap heeft plaatsgevonden om andere natuurtypen mogelijk te maken;
  • Voor slechts een zeer klein gedeelte van deze bossen een herplantplicht geldt;

Overwegende dat:

  • Ontbossing tot grote broeikasgasemissie leidt;
  • Vastlegging van CO¬≤ door bomen een belangrijke factor is in de strijd tegen klimaatopwarming;
  • Het College geen duidelijk beleid heeft geformuleerd inzake ontbossing en aanplant van nieuw bos;
  • Dit voor het behalen van de klimaatdoelstellingen wel noodzakelijk is;

Verzoekt het college

  • Te onderzoeken waar in de provincie bomen en bossen (natuurbossen, voedselbossen en moerasbossen) aangeplant kunnen worden en wat de kosten en baten daarvan zijn;
  • Dit plan voor te leggen aan de Staten;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP, PvdA, VVD

Tegen

CDA, GroningerBelang, PVV