Plant bomen tegen klimaat­op­warming


Debat ontwerp klimaat­ak­koord

13 maart 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • De ontbossing in ons land volgens de WUR procentueel vergelijkbaar is met de ontbossing in het Amazonegebied;
  • Recentelijk in Groningen zeer veel bos is gekapt om plaats te maken voor landbouwgrond, en er ook kap heeft plaatsgevonden om andere natuurtypen mogelijk te maken;
  • Voor slechts een zeer klein gedeelte van deze bossen een herplantplicht geldt;

Overwegende dat:

  • Ontbossing tot grote broeikasgasemissie leidt;
  • Vastlegging van CO¬≤ door bomen een belangrijke factor is in de strijd tegen klimaatopwarming;
  • Het College geen duidelijk beleid heeft geformuleerd inzake ontbossing en aanplant van nieuw bos;
  • Dit voor het behalen van de klimaatdoelstellingen wel noodzakelijk is;

Verzoekt het college

  • Te onderzoeken waar in de provincie bomen en bossen (natuurbossen, voedselbossen en moerasbossen) aangeplant kunnen worden en wat de kosten en baten daarvan zijn;
  • Dit plan voor te leggen aan de Staten;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Fractie Katee, D66, GroenLinks, PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, SP, PvdA, VVD

Tegen

CDA, GroningerBelang, PVV, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer