Waterpeil omhoog in veen­gebied


Debat ontwerp klimaat­ak­koord

13 maart 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • De veengebieden in onze provincie door verdroging veel problemen kennen, onder andere verzakking van huizen en infrastructuur;
  • vasthouden aan laag waterpeil in de nabije toekomst tot hoge maatschappelijke kosten gaat leiden;
  • vasthouden aan laag waterpeil ingrijpende gevolgen gaat hebben voor de bewoners van veengebieden;
  • het op een natuurlijk peil brengen van de grondwaterstanden in de veengebieden noodzakelijk is voor het terugdringen van CO¬≤ uitstoot door veenoxidatie;

Overwegende dat:

  • Mogelijk lagere opbrengsten door veranderend landgebruik niet opwegen tegen de ingrijpende gevolgen en hoge kosten van verdroging en klimaatverandering;
  • Wachten op toezeggingen voor compensatie door het Rijk onnodige vertraging oplevert;

Verzoekt het college

  • Een plan van aanpak op te stellen om verdere veenoxidatie tegen te gaan, met daarin een sleutelrol voor het verhogen van de grondwaterstand;
  • dit plan aan de Staten voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Fractie Katee, D66, GroenLinks, PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, SP, PvdA

Tegen

CDA, GroningerBelang, PVV, ChristenUnie, VVD