Waterpeil omhoog in veen­gebied


Debat ontwerp klimaat­ak­koord

13 maart 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • De veengebieden in onze provincie door verdroging veel problemen kennen, onder andere verzakking van huizen en infrastructuur;
  • vasthouden aan laag waterpeil in de nabije toekomst tot hoge maatschappelijke kosten gaat leiden;
  • vasthouden aan laag waterpeil ingrijpende gevolgen gaat hebben voor de bewoners van veengebieden;
  • het op een natuurlijk peil brengen van de grondwaterstanden in de veengebieden noodzakelijk is voor het terugdringen van CO¬≤ uitstoot door veenoxidatie;

Overwegende dat:

  • Mogelijk lagere opbrengsten door veranderend landgebruik niet opwegen tegen de ingrijpende gevolgen en hoge kosten van verdroging en klimaatverandering;
  • Wachten op toezeggingen voor compensatie door het Rijk onnodige vertraging oplevert;

Verzoekt het college

  • Een plan van aanpak op te stellen om verdere veenoxidatie tegen te gaan, met daarin een sleutelrol voor het verhogen van de grondwaterstand;
  • dit plan aan de Staten voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP, PvdA

Tegen

CDA, GroningerBelang, PVV, VVD