Bijdrage Staten­ver­ga­dering econo­misch perspectief A7 / N33 regio


14 december 2022

Voorzitter,

het moge duidelijk zijn dat de Partij voor de Dieren tegen verdere opoffering van landbouwgrond is ten behoeve van nog meer industrialisatie van onze provincie. Duurzame inbreiding van bestaande bedrijventerreinen zou niet alleen de voorkeur moeten hebben, maar daar zou het ook bij moeten blijven. Het beetje open landschap dat we nog hebben is hard nodig voor natuur en natuurinclusieve landbouw. En daarom de motie 'Verduurzaming bestaande bedrijventerreinen'.

Collega Kolthof heeft het over de nutteloosheid van, en de schade veroorzaakt door de uitbreiding van bedrijvigheid buiten de bestaande terreinen al uitgebreid gehad, dat ga ik verder niet herhalen. Ik zal me nu richten op nog twee moties.

Ten eerste voorzitter met betrekking tot de zorgen van de ANOG (Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen) als het gaat om de noodzakelijke ruimte voor de akkervogels in Zuidoost Groningen. De eventuele aanleg van nieuwe bedrijventerreinen gaat ten koste gaan van het open akkerbouwgebied in Oost-Groningen, één van de laatste vluchtheuvels voor zeer kwetsbare akkervogelpopulaties, zoals de veldleeuwerik, gele kwikstaart, diverse soorten kiekendieven, waaronder de zeer zeldzame Grauwe Kiekendief, graspiepers en patrijs. Voorzitter, de provincie heeft een wettelijke verantwoordelijkheid om de leefgebieden van akkervogelpopulaties te beschermen. En daarom de motie 'Bescherming akkervogels Oost-Groningen'.

Dan, voorzitter, ook LTO Noord maakt zich zorgen over het verdwijnen van akkerbouwgebied. De Partij voor de Dieren staat in standpunten vaak tegenover deze organisatie, maar wij willen voor wat zij in hun zienswijze voorstellen zeker een lans breken.

De akkerbouwgrond is hard nodig voor een duurzame voedselvoorziening en een toekomstperspectief voor boeren. LTO Noord wil meer aandacht besteden aan de uiterst noodzakelijke eiwittransitie via het Fascinating-programma. De uitvoering van dit programma behoudt niet alleen kostbare akkerbouwgrond, maar draagt ook bij aan een duurzame versterking van de sociaal-economische structuur van Oost-Groningen, zowel bij de primaire voedselproductie als bij de verwerking hiervan. Daarom dienen wij de motie 'Stimuleren Fascinating programma voor eiwittransitie' in.


Dank u wel!

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvergadering koerswijziging Nationaal Programma Groningen

Lees verder

Bijdrage Startnotitie Transitie Programma Landelijk Gebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer