Motie verduur­zaming bestaande bedrij­ven­ter­reinen


14 december 2022

Betreft :

Verduurzaming van bestaande bedrijven(terreinen) in Oost-Groningen ten behoeve van een brede welvaart

Datum PS :

14 december 2022

Onderwerp :

Voordracht Ruimtelijk economisch perspectief A7/N33

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • het ruimtelijk en economisch perspectief voor de A7/N33-regio onder meer voorziet in de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen voor grote, bovenregionale bedrijven waaronder XXL-bedrijven die 20 hectare of meer nodig hebben.

Overwegende dat:

  • de optelsom van de vele ruimteclaims een veel groter gebied beslaat dan het hiervoor beschikbare oppervlak in onze provincie;
  • het uit oogpunt van duurzaamheid meer dan ooit noodzakelijk is om heel zuinig om te gaan met de beschikbare ruimte;
  • de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen onder meer ten koste zal gaan van vruchtbare landbouwgrond en het karakteristieke open landschap in Oost-Groningen;
  • versterking van de sociaal-economische structuur in Oost-Groningen het meest gebaat is bij een verduurzaming van de bestaande bedrijventerreinen én al aanwezige bedrijvigheid in deze regio.

Verzoeken het College:

  • het ruimtelijk-economisch perspectief voor Oost-Groningen volledig te richten op het realiseren van brede welvaart;
  • af te zien van het voornemen om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen voor grote, bovenregionale bedrijven waaronder XXL-bedrijven;
  • in plaats hiervan volledig te focussen op de revitalisering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen;
  • hiermee voldoende ruimte te scheppen voor het faciliteren van bestaande bedrijven in onze provincie die zich verder willen ontwikkelen en verduurzamen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen