Motie bescherming akker­vogels Oost-Groningen


14 december 2022

Betreft :

Bescherming akkervogelpopulaties in Oost-Groningen

Datum PS :

14 december 2022

Onderwerp :

Voordracht Ruimtelijk economisch perspectief A7/N33

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

het ruimtelijk en economisch perspectief voor de A7/N33-regio voorziet in de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen voor grote, bovenregionale bedrijven waaronder XXL-bedrijven die 20 hectare of meer nodig hebben.

Overwegende dat:

de aanleg van grote nieuwe bedrijventerreinen ten koste zal gaan van het open akkerbouwgebied in Oost-Groningen;

dit gebied één van de laatste vluchtheuvels is voor zeer kwetsbare akkervogelpopulaties, zoals de veldleeuwerik, gele kwikstaart, diverse soorten kiekendieven, graspiepers en patrijs;

in dit verband de iconische Grauwe Kiekendief in 2016 is gekozen als Vogel van het jaar in Groningen;

  • de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) zich namens een collectief van 350 agrariërs inzet voor de bescherming van deze akkervogels en hiertoe in opdracht van de provincie in Oost-Groningen op circa 700 hectare het agrarisch natuurbeheer uitvoert o.b.v. het Natuurbeheerplan;
  • de provincie een wettelijke verantwoordelijkheid heeft om de leefgebieden van akkervogelpopulaties te beschermen.

Verzoeken het College:

  • het open akkerbouwgebied in Oost-Groningen te behouden;
  • de ANOG en andere betrokkenen in staat te stellen om de akkervogelpopulaties zo goed mogelijk te beschermen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie heroverweging plan industrialisatie Oostpolder

Lees verder

Motie verduurzaming bestaande bedrijventerreinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer