Motie stimu­leren Fasci­nating programma eiwit­tran­sitie


14 december 2022

Betreft :

Stimuleren Fascinating-programma voor de eiwittransitie

Datum PS :

14 december 2022

Onderwerp :

Voordracht Ruimtelijk economisch perspectief A7/N33

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • het ruimtelijk en economisch perspectief voor de A7/N33-regio voorziet in de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen voor grote, bovenregionale bedrijven waaronder XXL-bedrijven die 20 hectare of meer nodig hebben.

Overwegende dat:

  • voor de aanleg van deze nieuwe bedrijventerreinen een groot oppervlak aan vruchtbare akkerbouwgrond zal moeten worden opgeofferd;
  • deze akkerbouwgrond hard nodig is voor een duurzame voedselvoorziening en een toekomstperspectief voor boeren;
  • het Fascinating-programma voor de eiwittransitie van LTO Noord een grote bijdrage kan leveren aan deze opgave;
  • de uitvoering van dit programma tevens bijdraagt aan een duurzame versterking van de sociaal-economische structuur van Oost-Groningen, zowel bij de primaire voedselproductie als bij de verwerking hiervan;


Verzoeken het College:

  • het ruimtelijk-economisch perspectief voor Oost-Groningen volledig te richten op het realiseren van brede welvaart;
  • af te zien van het voornemen om grote nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen ten koste van vruchtbare akkerbouwgrond;
  • zich maximaal in te zetten voor de uitvoering van het Fascinating-programma;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen