Bijdrage PS brief RWE verhoging bijstook biomassa


27 mei 2020

Dank u voorzitter,

Voorzitter, we hebben te maken met een groot probleem! De opwarming van de aarde door broeikasgassen gaat gevaarlijke proporties aannemen. De energietransitie is één van de dingen, die voortvarend opgepakt moet worden. Het beste wat de Europese Unie heeft kunnen bedenken om aan haar klimaatdoelen te voldoen, is de grootschalige stook van houtige biomassa. Volledige bomen uit de Baltische Staten en Noord-Amerika worden met vaak grijze energiebronnen vermalen en verwerkt tot pellets. Met grote, vervuilende schepen worden ze vervolgens o.a. naar de RWE centrale in de Eemshaven gebracht.

In de EU is afgesproken dat CO2 uit biomassa, dus ook uit hout, niet meetelt voor de berekening van de landelijke uitstoot. Dat terwijl de werkelijke uitstoot zo’n 20% hoger ligt dan bij de verbranding van steenkool. Onder de noemer dat men de koolstofschuld door nieuwe aanplant inlost, wordt nu zo’n 60% van de opgewekte zogenaamd duurzame energie in Nederland, uit biomassa verkregen. Het gebruik van houtpellets voor elektriciteitsproductie is echter bijzonder inefficiënt als men op korte termijn de emissie van CO2 sterk wil beperken. De klimaatopwarming geeft ons geen 50-80 jaar de tijd om onze koolstofschuld in te lossen. Voorzitter, de provincie heeft niet het laatste woord als het gaat om dit soort bijstook in grote centrales, wel kunnen we als Provinciale Staten er een mening over hebben en deze publiek maken.

Daarom deze motie (koolstofschuld).

Dan de uitstoot van stikstof, de commissie voor de MER schrijft hierover, ik citeer: “De vergelijking met de vergunde situatie is correct gebeurd, maar de Commissie vindt het een belangrijk gemis dat de toekomstige stikstofdepositie niet vergeleken is met de feitelijke, huidige situatie, zoals zij eerder heeft geadviseerd. Het MER en de aanvulling laten nu niet zien wat de daadwerkelijke ecologische gevolgen kunnen zijn voor Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor vermesting en verzuring.

Dit is van belang omdat de afname van stikstofdepositie wordt veroorzaakt door een sterke afname van de vergunde emissie van ammoniak (NH3). De vergunde emissie was echter veel hoger dan de daadwerkelijke uitstoot. De Commissie acht het raadzaam om de toekomstige depositie alsnog af te zetten tegen de feitelijke huidige situatie. Dit is relevante informatie voor de besluitvorming over de vergunningverlening omdat het gaat om overbelaste Natura 2000-gebieden waardoor ontwikkelingsruimte voor stikstof-emitterende activiteiten slechts beperkt beschikbaar is.”

En daarom deze motie (stikstofemissie).

Tenslotte, voorzitter, hoe zwaar wegen de adviezen van de commissie m.e.r. voor ons college? Graag een reactie van de gedeputeerde.