Bijdrage MER RWE verhoging bijstook biomassa


20 mei 2020

De MER is, incl. twee aanvullingen ter toetsing voorgelegd aan de commissie

voor de MER. Politiek lijkt dit dus een gesloten boek. Als de commissie haar

goedkeuring geeft, wordt de vergunning verleend? Alleen belanghebbenden

kunnen dan nog bezwaar maken. Klopt dat?

Antwoord GS:

Het MER met de twee aanvullingen hebben wij voorgelegd aan de commissie

voor de m.e.r. Wij hebben aan de commissie haar toetsingsadvies gevraagd. Het

advies zullen wij gebruiken in de voorbereiding van ons besluit op de ingediende

aanvraag. Er kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt tegen zowel

een positief als een negatief besluit.

Het moge duidelijk zijn dat dit voor de PvdD wederom een zwarte bladzijde is in

de annalen van de provincie. Het meetellen van de gevolgen voor milieu,

biodiversiteit en klimaat van bron tot eindpunt was in principe mogelijk, maar

men heeft hier niet voor gekozen. Strikt genomen hoefde dat niet, en dus doet

men het niet. Een motie van de PvdD op 13 december 2017 die daartoe opriep

werd verworpen.

Als er iets is wat ons met de neus op de feiten heeft geduwd qua wereldwijde

wederzijdse beïnvloeding, dat een grens in principe alleen mensen tegenhoudt

en dat de omvang van onze wereld zeer gering is, dan is dat wel het Coronavirus.

Dan besef je hoe klein de wereld is en hoe verschrikkelijk hard het nodig is om

achter de bureaus vandaan te komen en in samenwerking met elkaar de

verschillende crisissen te lijf te gaan.

En om i.p.v. je altijd netjes te houden aan strikte regeltjes nu eens veel breder te

denken. De handen uit de mouwen te steken en de grenzen van ons kunnen op

te zoeken.

In deze MER hadden de gevolgen meegenomen moeten worden van de kap van

bomen en de verwerking tot houtpellets en het vervoer naar de Eemshaven

vanuit de Baltische Staten en vanuit Noord Amerika!

Kan het college nog die extra voorwaarde stellen en wil zij dat? Graag een

gemotiveerde reactie.

Antwoord GS:

Ons besluit op de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning richt zich

primair op de milieueffecten in de omgeving van de RWE Eemshavencentrale. In

2017 hebben wij met RWE gesproken over het bijpassende studiegebied, waarna

zij het gebied voor de m.e.r.-studie heeft geselecteerd. Wij zien geen aanleiding

om het studiegebied te verruimen.

Daarnaast moet er opnieuw vergund worden. In hoeverre kan de

stikstofproblematiek hier nog een stokje voor stelen? Volgens onderzoekers van

bureau DNV GL voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (oktober

2019) stoot biomassa ten opzichte van kolen zo’n 20% meer Co2 en stikstof uit.

Hoe past dit binnen binnen het plaatje van de energietransitie en de

stikstofcrisis?

Antwoord GS:

De recent verschenen studie van het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat voor biomassa in een klimaatneutrale, circulaire

economie een belangrijke rol is weggelegd. Hoe groot het aandeel biomassa in

de totale energiemix mag zijn en welke toepassingsmogelijkheden verantwoord

zijn is onderwerp van politieke debat in meerdere bestuurslagen. Het rapport van

DNV GL behoeft ten aanzien van de uitstoot van CO2 enige nuance. De uitstoot

van CO2 uit biomassa maakt onderdeel uit van de koolstofcyclus en is daarmee

kortcyclisch.

Wij zijn van mening dat de ingediende aanvraag past binnen de vigerende

vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Parallel met onze

behandeling van vergunningaanvraag loopt de juridische procedure van MOB

tegen de Wnb-vergunning. Op dit moment verwachten wij niet dat de uitspraak

gevolgen zal hebben voor onze behandeling van de ingediende aanvraag.

Directeur Donald Pols van Milieudefensie legt met een quote in het dagblad

Trouw van 30 oktober jl. de vinger precies op de zere plek:” Biomassa is het

ontsnappingsluik van het klimaatplan, een schijnoplossing waar veel subsidie

naartoe gaat”!

Als Partij voor de Dieren moeten we helaas concluderen, dat de opmerking van

dhr. Pols zeker ook voor onze provincie geldt. Biomassa is volgens ons college

grootschalig nodig om aan onze klimaatdoelen te komen. Het College weet heel

goed hoe de vork in de steel zit, maar net als Pilatus wast zij haar handen in

onschuld. Zij verwijst naar het Rijk en die wijst weer naar Europa. En zo vallen we

gestaag in de afgrond van de wereldwijde opwarming van onze planeet.

Antwoord GS:

Wij realiseren ons dat het behalen van de energiedoelstellingen een forse opgave

is. Onder andere de RES zal nadere invulling moeten geven aan een energiemix

die niet alleen duurzaam is maar ook technische en economische haalbaar.

Hoewel de reikwijdte van de provincie ten aanzien van het gebruik van biomassa

daarbinnen beperkingen kent willen wij dit jaar onze biomassavisie bekend

maken.

Wat is er inmiddels bekend over het voornemen van het kabinet om RWE (en

overige kolencentrales) op minder capaciteit te laten draaien, zoals onlangs

bekend werd? Er was sprake van reductie naar een kwart, en mogelijk zelfs

sluiting. Wordt/is GS ook op de hoogte gesteld van eventuele plannen in deze

richting c.q. betrokken in overleg over deze voornemens?

Antwoord GS:

Ja, wij hebben net als u via de media kennis genomen van het voornemen van

het kabinet.

Nee, Wij zijn niet op de hoogte gesteld van de kabinetsplannen en zijn en niet

betrokken geweest bij overleggen over het overnemen.

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten benoeming gedeputeerde Rijzebol

Lees verder

Bijdrage PS brief RWE verhoging bijstook biomassa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer