Motie stik­stofe­missie RWE


27 mei 2020

Betreft :

Stikstofemissie RWE

Datum PS :

27 mei 2020

Onderwerp :

Brief M.e.r. RWE verhogen aandeel biomassa

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering digitaal bijeen;

Constaterende dat:

  • De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd om de toekomstige stikstofdepositie te vergelijken met de feitelijke, huidige situatie, in plaats van met de vergunde situatie;
  • Dit advies niet is opgevolgd door RWE;

Overwegende dat:

  • Deze informatie onmisbaar is om een goed onderbouwde vergunning Wet Natuurbescherming te kunnen verlenen;
  • Er mogelijk wel een verhoging van stikstofemissie gaat optreden ten opzichte van de huidige situatie;
  • Dit negatieve gevolgen zou hebben voor diverse overbelaste N2000-gebieden waar geen ontwikkelruimte meer is, zoals Lieftinghsbroek;

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • RWE de toename van stikstofemissie t.o.v. de huidige situatie inzichtelijk te laten maken;
  • Niet tot vergunningverlening over te gaan totdat deze informatie is overlegd en beoordeeld.

En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

SP, PvhN, PvdD

Tegen