Schrif­te­lijke vragen inzake resul­taten Versnel­lings­agenda Melk­vee­hou­derij


Indiendatum: 17 dec. 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende Versnellingsagenda Melkveehouderij

Geacht College,

De Provincie Groningen is in 2015 van start gegaan met de Versnellingsagenda Melkveehouderij[1]. De missie van de versnellingsagenda luidt als volgt: ‘Noord-Nederland moet de top worden in grondgebonden melkveehouderij die zich in harmonie met haar leefomgeving ontwikkelt. Deze harmonie heeft te maken met de milieu en wateropgaven, biodiversiteit en de maatschappelijke verankering.’ Er zijn zeven doelen geformuleerd, die in 2020 gerealiseerd dienden te zijn. De fractie van de PvdD vraagt zich af wat er van deze agenda terecht is gekomen.

Een aantal doelen noemen we hieronder:

  • de emissies van fosfaat, stikstof en ammoniak van alle melkveehouders in Noord-Nederland bevinden zich in 2020 op het niveau van ‘het gemiddelde van de 25% beste bedrijven in 2013’. (‘Beste’ heeft betrekking op het emissieniveau.)
  • 20% reductie van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990, 16% duurzame energie in 2020 en een energie-neutrale zuivelketen in de periode 2005–2020.
  • Verlengen gemiddelde levensduur koeien met zes maanden ten opzichte van 2011.

In het NRK rapport ‘Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid’, dat onlangs werd gepresenteerd, wordt gesteld dat in de Versnellingsagenda melkveehouderij niet duidelijk wordt hoe voortgang richting de gestelde doelen wordt gemonitord of geborgd.

Uit de Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij[2] en het Deltaplan biodiversiteitsherstel[3] blijkt dat er nog grote stappen gezet moeten worden voordat werkelijk gesproken kan worden van biodiversiteitsherstel op (melk)veebedrijven.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven of de voor 2020 gestelde doelen zijn behaald? Zo ja, waaruit blijkt dit en kunnen wij hier documentatie van ontvangen? Zo nee, wat vindt u van het niet behalen van de streefdatum? Wat zijn per doel hiervan de redenen, en is volgens u voldoende inzet gepleegd door de betrokken partijen?
  2. Bent u het eens met de conclusie van de NRK dat er te weinig monitoring en borging plaatsvindt? Op welke wijze gaat u (met partners) streven naar verbetering?
  3. Een deel van de doelen komt terug in het Programma Duurzame Landbouw 2020 – 2024 (PDL). Is het correct dat daarmee de streefdatum voor een deel van de doelen daarmee vier jaar vooruit geschoven is? Zo nee, hoe zit het dan?
  4. Blijft de Versnellingsagenda doorlopen, of wordt deze ‘afgeserveerd’? Zo ja, zijn alle doelen volledig overgenomen in de nieuwe programma’s zoals het Programma Duurzame Landbouw? Zo nee, worden de doelen (deels) weer losgelaten en waarom?
  5. Kunt u aangeven welke meetbare doelen op het gebied van biodiversiteit zijn vastgesteld voor de Versnellingsagenda? Deze zouden in 2017 worden bepaald maar daar is vervolgens geen documentatie meer over bekend bij ons. Welke doelen zijn uiteindelijk vastgesteld en zijn deze doelen behaald? Worden deze doelen onveranderd overgenomen in het PDL of worden deze verder aangescherpt? Zo niet, bent u van mening dat de in 2017 vastgestelde doelen het beoogde effect gaan sorteren?
  6. In 2018 stelde u dat ‘De ambitie om in 2020 alle bedrijven grondgebonden te hebben is, als deze al niet is gehaald, zeker haalbaar.’[4] Hoe haalbaar was dit in werkelijkheid, want nog lang niet alle bedrijven zijn grondgebonden. Blijft u bij dit streven, mede gezien de verdere groei van het aantal megastallen die duidelijk niet grondgebonden kunnen of willen zijn?
  7. Eén van de doelen was het verlengen van de levensduur van de koeien. De levensduur is echter juist wat lager geworden de laatste paar jaar. Waarom is dit doel niet bereikt? Bent u van mening dat u met de Versnellingsagenda voldoende invloed heeft kunnen uitoefenen op de levensduur van de dieren? Zo nee, gaat u zich op andere wijze inspannen voor een langer leven van de dieren, en op welke wijze?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.provinciegroningen...

[2] http://biodiversiteitsmonitorm...

[3] https://www.samenvoorbiodivers...

[4] https://groningen.partijvoorde...

Indiendatum: 17 dec. 2020
Antwoorddatum: 16 feb. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.