Schrif­te­lijke vragen inzake project 'Vissen voor verbinding'


Indiendatum: 14 dec. 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende de publicatie “Handen ineen voor een rijker Waddengebied” van het Investeringskader Waddengebied

Geacht College,

Het Investeringskader Waddengebied (IKW) heeft op 16 november 2020 de publicatie “Handen ineen voor een rijker Waddengebied” gepubliceerd. Hierin staat een overzicht van projecten die via het IKW zijn gesubsidieerd door het Waddenfonds, vaak in combinatie met financiering van o.a. de noordelijke provincies. Het doel van de projecten is ecologische en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied. De Partij voor de Dieren is blij met de gepresenteerde plannen voor ecologisch herstel.

Eén onderdeel roept echter vragen op. Meerdere projecten focussen op het herstellen van de visstand, die de laatste 50 jaar sterk achteruit is gegaan. Trekkende vissoorten zoals de zeeforel, paling en glasaal hebben het namelijk moeilijk in het Waddengebied. De migratie tussen de Waddenzee en het binnenwater, de paai- en opgroeiplekken, is ernstig verstoord. Het project “Vissen voor verbinding” richt zich op de visstand in de Waddenzee en het Lauwersmeergebied, maar ook op het ontwikkelen van een sterke sportviseconomie. Naast het fysiek makkelijker maken voor vissen om te migreren tussen de Waddenzee en hun paaiplekken meer landinwaarts, zal ook zeeforel worden uitgezet om de sportvisserij te stimuleren.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat het contraproductief is om aan de ene kant het herstel van het aantal zeeforellen in het Waddengebied te financieren/stimuleren en tegelijkertijd ook de sportvisserij te bevorderen, die het de soort extra moeilijk maakt? Zo niet, waarom niet?
  2. Vindt u het acceptabel om een diersoort, die in aantallen sterk achteruit is gegaan, uit te zetten met als doel dat deze bejaagd kan worden? Graag een gemotiveerd antwoord.
  3. Bent u bereid om eerst een aantal jaren te monitoren wat het effect is van het uitzetten van de forellen, en tot die tijd, binnen uw mogelijkheden, het vissen op forel zoveel mogelijk te beperken? Zo nee waarom niet, en hoe houdt u dan zicht op het effect van de maatregel?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 14 dec. 2020
Antwoorddatum: 16 feb. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer