Schrif­te­lijke vragen inzake vangst bevers en otters in vallen voor muskus­ratten


Indiendatum: 4 jan. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende vangst bevers en otters in vallen voor muskusratten

Geacht College,

Bevers[1] en otters zijn op weg om in Groningen meerdere territoria in te nemen. Deze toename staat op gespannen voet met de bestrijding van muskus- en beverratten, omdat met name jonge bevers en otters het risico lopen om als bijvangst in een klem te eindigen[2]. ‘Bikkel de driepootbever’ is hier een voorbeeld van, al heeft dit dier het op miraculeuze wijze overleefd.[3]

Waterschap Hunze en Aa’s gebruikt onbeveiligde klemmen ter bestrijding van muskusratten. Het gebruik van de klemmen was inzet van een juridische procedure. Bij de behandeling van de zaak stelde de rechter dat in de Oeverpolder, de Harense Wildernis en de Groene Polder bij Onnen klemmen worden gebruikt die volgens BOA’s niet aan de wettelijke eisen voldoen of onvoldoende beverwerend zijn geplaatst. Het waterschap werd vrijgesproken van het opzettelijk doden van bever en otters. Het OM gaat in beroep tegen de uitspraak, omdat zij meent dat het waterschap te weinig doet om bijvangsten te voorkomen.[4]

De provincie heeft de vrijstelling verleend om muskus- en beverratten te mogen vangen.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

  1. Is het correct dat het waterschap onbeveiligde (zgn. open) klemmen gebruikt? Is het correct dat (een deel van) de gebruikte klemmen bij wet verboden zijn? Zo nee, welke soort klemmen worden gebruikt? En bent u van mening dat het gebruik van dergelijke klemmen verantwoord is gezien het risico op verwonden of doden van bevers en otters (en andere dieren)?
  2. Zijn alle 60.000+ klemmen van een type dat maximaal beveiligt tegen bijvangst? Zo nee, waarom niet?
  3. Was u op de hoogte van het type klemmen dat ingezet wordt ten tijde van het verlenen van de ontheffing c.q. heeft u voorwaarden gesteld aan het type klemmen in de ontheffing? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid om de voorwaarden in de ontheffing te herzien c.q. een nieuwe ontheffing op te stellen? Zo nee, waarom niet?
  5. Begaat het waterschap volgens u een overtreding van de Wet Natuurbescherming? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke grondslag? Op welke wijze heeft u gehandhaafd of gaat u handhaven?
  6. Als er sprake is van een overtreding, dan is deze overtreding al langere tijd gaande. Heeft u in het verleden met het waterschap gesproken over het risico van de muskusratklemmen voor bevers? Wordt er tussentijds geëvalueerd of het beheer onveranderd doorgang kan vinden gezien de groeiende otter- en beverpopulatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst, heeft dit tot aanpassingen in het beheer geleid en op welke wijze?
  7. Bent u van mening dat de muskusrattenbestrijding ook risico’s oplevert voor de groeiende populatie otters in Groningen? Immers, in andere provincies zijn otters al dood aangetroffen in klemmen voor muskusratten. Zo nee, waarom niet?
  8. Kunt u bevestigen dat er in Groningen nog nooit bevers of otters zijn gevangen in muskusratklemmen? Rapporteert het waterschap aan u over de soorten en aantallen dieren die als ‘bijvangst’ dood worden aangetroffen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.dvhn.nl/extra/In-Beeld-De-bever-duikt-op-in-de-Onlanden-onder-de-rook-van-Groningen-26303965.html

[2] https://www.dvhn.nl/drenthe/Risico-dat-bever-in-rattenklem-komt-steeds-groter-26269587.html

[3] https://www.roeg.tv/roeg-nieuws/bikkel-de-driepootbever-vestigt-aandacht-op-klemmen/

[4] https://www.dvhn.nl/groningen/Waterschap-Hunze-en-Aa%E2%80%99s-opnieuw-in-de-verdachtenbank-voor-de-beverzaak-26321708.html

Indiendatum: 4 jan. 2021
Antwoorddatum: 26 jan. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.