Schrif­te­lijke vragen inzake faunap­as­sages otter


Indiendatum: sep. 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende faunapassages otters

Geacht College,

Afgelopen maandag berichtte RTV Noord dat er opnieuw een otter uit het natuurgebied de Onlanden is doodgereden op de A7, ter hoogte van het industrieterrein Westpoort[1]. Het is de derde otter dit jaar die “tot moes is gereden”. Volgens boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten hebben otters de neiging om over de weg te lopen omdat dit minder energie kost dan door een duiker onder de weg door te zwemmen. Hij pleit daarom voor een droge verbinding onder de weg door. Het Groninger Landschap geeft aan dat de otter in Groningen erg kwetsbaar is en dat het verkeer doodsoorzaak nummer één is van de onnatuurlijke sterfgevallen[2]. In de Onlanden leven momenteel zo’n 3 otterfamilies met ieder 6 á 7 dieren. Een betere verbinding tussen de gebieden aan weerzijden van de snelweg is voor de otter essentieel. Dit verhoogt ook de kans op vers bloed voor een succesvolle voortplanting.

In augustus 2017 stelde onze fractie vragen[3]aan het toenmalige College over het functioneren van Groningse faunapassages. Er is toen aangegeven dat er voorbereidingen getroffen werden voor de aanleg van een passage onder de A7 en A28, dat er gewerkt werd aan een wildraster langs het Noord- Willemskanaal en dat de staat van beheer van oudere faunavoorzieningen in kaart zou worden gebracht. De Gemeente Groningen heeft in 2017 aangegeven dat indien er aanwijzingen zouden zijn over herhaaldelijk voorkomen van bij wet beschermde dieren dan wel doelsoorten op steeds dezelfde plek, er maatregelen genomen zouden worden om nieuwe geschiktere faunavoorzieningen te initiëren.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat de huidige verkeerssituatie nog steeds een gevaar vormt voor de ontwikkeling van de otterpopulaties in Groningen en Drenthe, en dat er nog steeds te weinig geschikte, en voor de dieren veilige, verbindingen zijn tussen de natuurgebieden? Zo nee, waarom niet?
  2. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de in 2017 uitgesproken voornemens? Hoe staat het met het overleg met het Rijk / Rijkswaterstaat over de aanleg van faunapassages bij de A7 en A28 uit het MJPO? Is hier al voortgang geboekt, en is het Rijk bereid om te gaan investeren? Zo nee, welke mogelijkheden heeft u / het IPO om de benodigde faunapassages af te dwingen bij het Rijk?
  3. Hoe verhoudt de weigering van het Rijk voor financiering zich tot de Europese natuurwetgeving met de bijbehorende verplichting tot soortenbescherming, en de provinciale taak van natuurbeheerder? Wat vindt u van het feit dat de provincie veel geld steekt in het aanleggen van natuurgebieden en het behalen van natuurdoelstellingen, en vervolgens moet toezien dat de natuurgebieden niet verbonden worden omdat het Rijk de portemonnee niet trekt?
  4. Bent u het met Natuurmonumenten eens dat een droge verbinding onder de A7 noodzakelijk is, en bereid deze optie met het Rijk te bespreken? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het raster langs het Noord-Willemskanaal inmiddels gereed, en worden de otters inderdaad richting de twee bestaande ondergangen geleid? Heeft de maatregel volgens u het gewenste effect? Waar blijkt dit uit?
  6. Eerder dit jaar werd er een otter doodgereden bij het Julianaplein, en ook het meest recente slachtoffer viel binnen de stadsgrenzen. Is er al voortgang geboekt inzake het voornemen om de otters uit de stad Groningen weg te houden, zoals het College in 2017 aangaf? Zo ja, welke maatregelen zijn getroffen en zijn deze volgens u afdoende?
  7. Is inmiddels in kaart gebracht hoe de staat van onderhoud en beheer is van de oudere faunavoorzieningen, en zo ja, wat was hiervan het resultaat?
  8. Wat zijn volgens u de nog aan te pakken knelpunten voor otters en andere diersoorten, en hoe ziet de planning en de samenwerking met andere partners er uit?
  9. Is er voldoende provinciaal budget beschikbaar voor de komende jaren voor de aanleg van alle benodigde faunavoorzieningen? Zo nee, wat zijn de tekorten?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/212646/De-A7-is-een-ramp-voor-otters-ze-worden-er-tot-moes-gereden

[2] https://www.groningerlandschap.nl/nieuws/stadse-otter-gesneuveld-op-a7/

[3] https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/statenvragen-betreffende-de-aanleg-van-faunapassages-en-gebreken-hiervan

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 17 okt. 2019

20191017 Ant SV faunapassages otters

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake illegale kap gemeente Midden-Groningen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake verondiepen plassen met vervuild slib

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer