Schrif­te­lijke vragen inzake illegale kap gemeente Midden-Groningen


Indiendatum: sep. 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende illegale kap bij Westerbroek

In de gemeente Midden-Groningen zijn zonder vergunning bomen gekapt[1]. De gemeente overtrad daarmee de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Natuurbescherming.

Wij stellen u graag de volgende vragen.

  1. Kunt u uiteenzetten hoe deze misser heeft kunnen gebeuren? Waarom was de gemeente Midden-Groningen niet op de hoogte van de plicht om een kapvergunning aan te vragen?
  2. Zijn gemeenten volgens u wel voldoende toegerust om bomen / de natuur afdoende te beschermen als zij te weinig kennis van het kapbeleid hebben? Wat gaat u doen om die kennis op te schroeven? Kunt u aangeven of er de afgelopen jaren in meer gemeenten bomen illegaal zijn gekapt omdat gemeenten verzuimden een vergunning aan te vragen?
  3. Wordt er door u aan de gemeente Midden-Groningen een sanctie opgelegd voor de overtreding van de Wet Natuurbescherming? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?
  4. Gaat u voorwaarden stellen aan de gemeente om de schade voor natuur en omwonenden zo goed mogelijk te compenseren? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u aangeven of u, indien er wel een kapvergunning was aangevraagd, toestemming zou hebben gegeven voor volledige kaalkap? Zo ja, waarom verliezen monumentale bomen hun beschermde status als er een industriegebied gebouwd moet worden?
  6. Juist op voormalige gronddepots ontwikkelt zich vaak een waardevolle mini-biotoop. Kunt u aangeven welke (beschermde) plant- en diersoorten hier voorkwamen? Is in het uitgevoerde ecologisch onderzoek ook het naastgelegen natuurgebied Westerbroekstermadepolder meegenomen, omdat het nu gekapte bos zeer waarschijnlijk ook als rust- en fourageergebied voor de daar aanwezige dieren belangrijk was? Zo nee, waarom niet?
  7. Vindt u het acceptabel dat monumentale bomen, sommige ruim een halve eeuw oud, bij herplant slechts vervangen worden door een sprieterig boompje? Bent u het met ons eens dat overheden middels het accepteren van een dergelijke miezerige herplant moedwillig bijdragen aan het verlies van biodiversiteit en CO² opslagcapaciteit?
  8. Welke mogelijkheden heeft u, middels de verordening of andere instrumenten, om een striktere herplantplicht in te voeren? En bent u bereid om de volgende opties te overwegen: a. verkorting van de herplanttermijn van 3 jaar, b. herplant van twee of meer bomen voor elke gekapte boom, c. waar mogelijk verplichte herplant op de plek van de gekapte bomen, d. eisen aan de soort bomen die worden aangeplant.
  9. De wethouder van Midden-Groningen stelde dat “waar industrie is, er geen plaats is voor bomen”. Bent u het eens met deze uitspraak en kunt u dat toelichten? Deelt u onze mening dat juist op industrieterreinen (biodiversiteitsverhogend) groen aanwezig zou moeten zijn, en dat er op industrieterreinen bij uitstek veel ruimte is voor bomen en struiken? Bent u bereid om voor industrieterreinen, analoog aan bijvoorbeeld de erfinrichtingsvereisten voor veehouderijen, ook een norm op te stellen zodat op een bepaald percentage van de kavelopppervlakte aangeplant moet worden?
  10. Bent u het met ons eens dat ook mensen die op of nabij industrieterreinen wonen recht hebben op een groene en daarmee prettige en gezonde(re) leefomgeving? Is dit volgens u wel voldoende meegewogen in de besluitvorming?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1]https://www.rtvnoord.nl/nieuws/212603/Gemeente-Midden-Groningen-kapt-illegaal-bomen-Kaalslag-een-grote-kaalslag?fbclid=IwAR2Ycg2aD-HmxkgdJ2XRDsQjYHmfIUniiamlT0PdSjLZwewC7wtUrEnQC6g

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 1 okt. 2019

20191001 Ant SV bomenkap Westerbroek

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake wild uitstap plaatsen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake faunapassages otter

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer