Provincie moet veel slimmer omgaan met water


Partij voor de Dieren vraagt om aanpassing plannen klimaat­adap­tatie

25 mei 2022

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen veel slimmer omgaat met de waterhuishouding. In de eerste maanden van dit jaar was er zowel sprake van flinke wateroverlast als problematische verdroging. Provinciale Staten praten vandaag over de ‘Regionale Klimaatadaptatie Strategie’. In deze plannen is te weinig aandacht voor een natuurlijker waterpeil.

De provincies Groningen en Drenthe hebben de strategie samen met gemeenten en waterschappen opgesteld. Zij stellen als doel ‘een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting realiseren van de leefomgeving in 2050’. De Partij voor de Dieren vindt de plannen ontoereikend. Statenlid Ankie Voerman: ‘Natuurmonumenten vraagt terecht al lange tijd aandacht voor het urgente waterprobleem. We moeten veel meer maatregelen treffen om het regenwater vast te houden. In een natte periode juist niet zo snel en zo veel mogelijk water afvoeren. Veel beter is het om het water de tijd te geven weg te zakken in de bodem zodat de grondwaterstand weer op een meer natuurlijk peil kan komen. Dit is ook gunstig voor de drinkwatervoorziening.’

Een hoger waterpeil is bij uitstek de manier om de gevolgen van weersextremen op te vangen. Het kan worden gecombineerd met grootschalig natuurherstel, het beperken van de uitstoot van CO2 en het voorkomen van nog meer schade aan woningen door inklinking van de bodem. Eerste vereiste is een landbouw in harmonie met de natuur, in plaats van een landbouw die de natuur (en daarmee de waterhuishouding) volledig naar z’n eigen hand zet. Momenteel mag het waterpeil in de sloten nooit tijdelijk hoger staan dan het gangbare landbouwpeil om te zorgen dat zware landbouwmachines altijd het boerenland op kunnen. Voerman: ‘Van alle grond in Groningen is ruim 60% in gebruik als landbouwgrond. Dit bodemoppervlak biedt de mogelijkheid om immens veel regenwater vast te houden. Groningen als een grote spons. De nu voorgestelde adaptatiestrategie is zelfs niet eens een appeltje voor de dorst, terwijl er een rigoureuze omslag nodig is. Mensen, planten en dieren zullen er alle baat bij hebben.’

Van oudsher is de waterhuishouding erop gericht om overtollig water zo snel mogelijk af te voeren naar zee. Nu er steeds vaker extreme weersomstandigheden voorkomen, moet dit model op de schop. Het is doodzonde om al het water weg te laten stromen. Het grondwater wordt dan onvoldoende aangevuld met schoon regenwater, waardoor er sneller verdroging optreedt bij weinig regenval. Door de lage grondwaterstand hebben natuur en landbouwgewassen geen buffer om een droge periode te overbruggen, treedt er extra veenoxidatie op met als gevolg een hoge uitstoot van CO2 en kunnen woningen op den duur schade oplopen door inklinking en verzakking van de bodem. Op woensdag 25 mei komt dit onderwerp aan de orde in Provinciale Staten. Met de motie ‘Spons Groningen roept de Partij voor de Dieren de provincie Groningen op om deze prachtkans met twee handen aan te grijpen en nu te kiezen voor toekomstbestendig waterbeheer.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: bescherm duurzame vezelhennepteelt tegen nieuwe landbouwregels

Groningen bezit het grootste areaal vezelhennep van Nederland. Door veranderende nationale regelgeving, ingegeven door het ni...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil intrekking subsidie voor transferium De Punt

Transferium De Punt: nieuwe op- en afritten voor de A28, een parkeerplaats voor honderden auto's, een busstation. Tien jaar g...

Lees verder