Motie Spons Groningen Synergie klimaat­adap­tatie en natuur


25 mei 2022

Betreft :

“ Spons Groningen” Synergie klimaatadaptatie en natuur

Datum PS :

25 mei 2022

Onderwerp :

Wensen en bedenkingen Regionale klimaatadaptatiestrategie

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Het bestaande beleid aanpassing verdient voor een structurele en samenhangende aanpak van de problematiek omtrent de klimaatadaptatie met inbegrip van verdroging en inklinking;
  • waterpeilverhoging voor klimaatadaptatie en natuur cruciaal is;
  • de provincie de ambitie heeft uitgesproken om de natuurinclusieve landbouw te willen stimuleren;
  • hier dan ook een enorme potentie ligt voor maatregelen die klimaatadaptatie combineren met het beschermen én herstellen van natuur en milieu in het landelijk gebied.

Overwegende dat:

  • Een fundamentele beleidsomslag nodig is om de klimaatadaptatie in combinatie met herstel van natuur en milieu tijdig te realiseren;
  • klimaatadaptatie naast inspanningen ook kansen biedt voor Groningen.

Verzoeken het College:

  • Om het waterpeil zoveel als mogelijk op een hoger niveau terug te brengen en dat onderdeel te laten zijn van een integrale visie en aanpak voor een klimaatbestendige inrichting van de ruimte in combinatie met een robuust herstel van natuur en milieu;
  • het hierboven genoemde voorstel onder de aandacht te brengen bij de betrokken partijen met als doel deze integrale visie en aanpak uit te werken in de op te stellen Regionale Uitvoeringsagenda en uiteindelijk ook in het koersdocument richting de nieuwe omgevingsvisie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie provinciaal handelingsperspectief vermindering dieraantallen veehouderij

Lees verder

Motie Groninger klimaatbos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer