Partij voor de Dieren wil geen festival-vuurwerk in het Stadspark


“Nota bene midden in het broed­seizoen!”

14 april 2022

De gemeentelijke en provinciale fracties van de Partij voor de Dieren zijn het oneens met de verleende vergunning voor het afsteken van vuurwerk tijdens het festival Kingsland op 27 april in het Stadspark. Ze stellen hier schriftelijke vragen over aan het college van B&W en GS. Het vuurwerk is verstorend voor vogels en andere dieren in het park.

Ankie Voerman van de provinciale fractie is niet blij met de verleende vergunning en maakt zich zorgen om de effecten: “Het is werkelijk midden in het broedseizoen! Verstoring kan leiden tot het voorgoed verlaten van nesten, wat een overtreding zou betekenen van de Wet Natuurbescherming. Maar ook voor overwinteraars en doortrekkende vogels kan vuurwerk leiden tot veel stress en bijvoorbeeld afname van het lichaamsgewicht”. Voerman wil weten hoe Gedeputeerde Staten gaat toezien op de verstoringsafstanden uit de 'Handreiking vuurwerk en vogels' en of de aanvrager een ecologische toets heeft laten uitvoeren. Fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de gemeentelijke fractie ziet ook gevolgen voor omwonenden van het Stadspark: ‘Het vuurwerk laat ook huisdieren van omwonenden schrikken, we willen daarom ook weten of de gemeente hen heeft geïnformeerd. Die zijn er sowieso niet automatisch blij mee”.

De fracties willen daarom dat de provincie geen vergunningen meer verleent voor het afsteken van vuurwerk in (stads)natuur en dat de gemeente het evenementenbeleid aanscherpt.

In eerdere antwoorden gaf het college van B&W aan dat de gemeente Groningen zou onderzoeken of het stellen van grenzen aan het afsteken van vuurwerk in kwetsbare gebieden zoals het Stadspark wenselijk is. Kirsten de Wrede wil graag weten hoe het ervoor staat met dit onderzoek: “Wij hebben zelf ideeën om het vuurwerk in het Stadspark en andere ecologisch waardevolle gebieden aan banden te leggen. Het zou kunnen via aangescherpt vergunningenbeleid of een aanpassing van de APVG”.

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie en gemeente in het vervolg het zorgbeginsel hanteren en geen vergunning of ontheffing meer verlenen voor het afsteken van vuurwerk en al helemaal niet tijdens evenementen in de lente en de zomer.