Schrif­te­lijke vragen betref­fende ontheffing vuurwerk Kingsland festival


Indiendatum: 14 apr. 2022

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende ontheffing afsteken vuurwerk festival Kingsland

Geacht College,

Op 23 maart j.l. verleende u een ontbrandingstoestemming onder het Vuurwerkbesluit aan festival Kingsland, voor het afsteken van vuurwerk (zowel theater- als consumentenvuurwerk) in het Groninger Stadspark op 27 april 2022[1]. Onderzoek[2] naar de effecten van vuurwerk op diersoorten heeft aangetoond dat voor broedende vogels er een wezenlijk risico is op verstoring in de zin van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Volgens de wet mag verstoring niet tot gevolg hebben dat dieren hun nest of voortplantingsplaats voorgoed verlaten, of het voortplantingssucces wordt verlaagd. In het kennisdocument wordt gesteld: ‘Voor broedvogels en overwinterende en doortrekkende niet-broedvogels zijn permanente effecten van vuurwerk niet op voorhand uit te sluiten. Permanente effecten op deze soorten worden voorkomen door afstand te houden tot broedlocaties, rust- en foerageergebieden.’ Er moet dan ook worden gewerkt met zgn. verstoringsafstanden, waarbinnen geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor ‘Bomen in groot groen’ moet bijvoorbeeld een afstand van 300 meter worden aangehouden tussen de bomen en de afsteeklocatie.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Kunt u uitleggen waarom u toestemming geeft voor het opzettelijk verstoren van broedende vogels en andere dieren in het park?
  2. Is er volgens u een ontheffing Wnb benodigd voor het evenement? Zo nee, waarom niet?
  3. Heeft er ecologische toetsing plaatsgevonden, waarbij rekening is gehouden met de verstoringsafstanden? Zo ja, kunnen wij het rapport ontvangen? Zo nee, waarom niet?
  4. Het verzoek tot het afsteken van vuurwerk is ook toegezonden naar de afdeling VTH van de provincie. In de vergunningaanvraag wordt vermeld dat er sprake is van het verstoren van beschermde soorten. Hoe is de melding behandeld door de afdeling VTH, is de aanvrager gevraagd een ecologische toets te laten uitvoeren, is er contact geweest tussen de provincie en de aanvrager over de plannen?
  5. Worden de afstanden zoals aangegeven in de ‘Handreiking vuurwerk en vogels’ volgens u correct gehanteerd bij het festival? Zo nee, gaat u de organisatie hierop wijzen?
  6. Deelt u de mening dat, vanwege het grote risico dat broedvogels verstoord worden door vuurwerk, gemeenten en provincies vanuit het zorgbeginsel geen vergunning/ontheffing zouden moeten afgeven voor het afsteken van vuurwerk bij evenementen tenminste tijdens de lente en zomer? Zo nee, hoe verhoudt uw mening zich ten opzichte van het voorzorgsprincipe en het “nee, tenzij” principe dat ten grondslag ligt aan de Wet Natuurbescherming?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-3270.html

[2] https://www.infomil.nl/publish...

Indiendatum: 14 apr. 2022
Antwoorddatum: 24 mei 2022

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake aanbesteding van onderzoeken op het gebied van natuurbeheer, faunabeheer en ecologische toetsing

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake beëindiging steun teelt vezelhennep

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer