Selectie onder­zoeks­bu­reaus flora en fauna onder de loep


Partij voor de Dieren stelt vragen aan College over aanbe­steding

31 maart 2022

De provincie zet jaarlijks een aantal onderzoeken uit bij adviesbureaus op gebied van flora en fauna. Bijvoorbeeld naar het voorkomen van zgn. 'exoten' (ongewenste diersoorten) en hoe deze 'bestreden' kunnen worden, of hoe men weidevogels kan beschermen door dieren zoals vossen, marters en kraaien weg te vangen of te doden. De Partij voor de Dieren vindt eerstens dat deze dieren überhaupt niet gedood mogen worden. Als er dan toch onderzoek gedaan wordt mag dit alleen gegund worden aan absoluut objectieve bureaus met een onberispelijke staat van dienst, die moeten zijn aangesloten bij een keurmerk.. Het gevaar bestaat dat anders belangenverstrengeling en lobbywerk de uitkomsten beïnvloeden, of dat bureaus met onvoldoende expertise de opdracht krijgen. De aanbestedingsprocedure van de provincie is echter niet helder en onvoldoende gedocumenteerd. Ook krijgen dezelfde bureaus meerdere of opeenvolgende opdrachten toegekend, en gebruiken verschillende provincies dezelfde bureaus. Dit zou kunnen duiden op sturing op 'wenselijke uitkomsten'. De fractie stelt daarom schriftelijke vragen aan het College.