Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor vergeten stik­stof­uit­stoot


20 januari 2021

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College van GS om aanpak van twee tekortkomingen in het stikstofbeleid. In het huidige stikstofbeleid worden twee vormen van stikstofbelasting vergeten. Het gaat ten eerste om de optelsom van kleine deposities die in het huidige rekensysteem worden afgerond op nul, maar die tezamen zorgen voor een gerede stijging. Ten tweede zit er in bestaande vergunningen voor bijvoorbeeld veehouderij en industrie veel onbenutte ruimte, stikstofuitstoot die al vergund is maar nog niet wordt gebruikt. In de toekomst gaat deze stikstof echter wel de lucht in. Beide vormen zijn geen onderwerp van ecologische toetsing of gerichte natuurcompensatie, maar leiden wel tot negatieve effecten op natuur en milieu.

De Partij voor de Dieren wil van het College weten hoeveel extra stikstofuitstoot er jaarlijks vrijkomt, maar vreest dat de provincie het antwoord schuldig moet blijven, omdat het niet actief wordt bijgehouden. Daaruit volgt dat de effecten op natuur en milieu mogelijk ook niet compleet in beeld kunnen worden gebracht, terwijl hier wel beleid op wordt gemaakt. De partij wil dan ook dat er een passende beoordeling wordt gemaakt voor deze uitstoot, zodat er elders stikstofruimte moet worden ingenomen ter compensatie. En er moeten extra maatregelen genomen worden die ten goede komen aan de natuur.

Statenlid Ankie Voerman: ‘Er wordt al driftig met stikstofruimte gehandeld terwijl een goed zicht op de complete uitstoot ontbreekt. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe wegen, maar het doel zou moeten zijn om de natuur er weer bovenop te helpen. De ‘vergeten’ uitstoot leidt tot nog meer stikstofneerslag in natuurgebieden, terwijl is afgesproken dat die omlaag moet of tenminste gelijk moet blijven.’

De Partij voor de Dieren benadrukt in haar vragen nogmaals dat het verkleinen van de veestapel de snelste en meest effectieve weg is om de problemen op te lossen. In de Groninger aanpak van het stikstofprobleem wordt deze oplossing stelselmatig genegeerd.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: trek ontheffing muskusrattenbestrijding in

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren roept de provincie op om de ontheffing voor het vangen van muskusratten in te t...

Lees verder

College verleent nieuwe ontheffingen voor doden vossen en steenmarters in weidevogelgebieden

Het College van GS heeft opnieuw ontheffingen verleend voor het doden van dieren in weidevogelgebieden. Bij wijze van pilot w...

Lees verder