Ondanks opdracht voor heldere visie nog steeds ondui­de­lijkheid over toekomst GAE


Fractie stelt vragen aan College van GS

3 december 2020

De fractie stelt vandaag, samen met de fractie van de SP, vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de invulling van de opdracht van de interim directeur van luchthaven Groningen-Airport Eelde. De vragen zijn ingegeven door de almaar voortdurende onduidelijkheid over de toekomst van het vliegveld. Provinciale Staten hebben een controlerende taak met betrekking tot de doelmatige besteding van gemeenschapsgeld. De opdracht aan GAE heeft opnieuw veel geld gekost, maar volgens de partijen niet het gewenste resultaat opgeleverd. De Provincie Groningen is voor 30% aandeelhouder van luchthaven Groningen Airport Eelde en heeft al tientallen miljoenen euro’s in het noodlijdende vliegveld gepompt.

Per 1 januari 2020 werd een interim-directeur aangesteld voor GAE. Volgens de brief van GS d.d. 31 januari 2020 was zijn opdracht: ‘werk verschillende toekomstscenario's uit voor een periode van vier jaren; (waarbij op voorhand geen scenario's worden uitgesloten; alle scenario's moeten financieel onderbouwd en doorgerekend zijn (zowel exploitatie als investeringen) en voorzien van dekkingsopties’, Volgens de opdracht zou de interim-directeur vóór de zomer over de scenario’s moeten rapporteren. Die kwamen echter pas in september en ondertussen liet GAE zoveel onduidelijkheden bestaan over de rol van het Rijk dat hierover vragen aan de minister van I&W zijn gesteld.

Pas op 21 september ontvingen de aandeelhouders het document ’Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde’. De inhoud van het document voldoet naar de mening van de partijen niet aan de opdracht van de aandeelhouders in de brief van GS: het document bevat geen duidelijke scenario’s, geen financiële onderbouwing en ook geen realistische dekkingsopties.

De antwoorden van de minister van I&W op Kamervragen van 9 november[1] maken bovendien duidelijk dat het visiedocument misleidende informatie bevat over de rol van het Rijk inzake de bevoegdheid van de aandeelhouders tot sluiting van de luchthaven en het afdekken van het exploitatietekort. De minister antwoordde (bij brief van 3 en 21 augustus) dat de bevoegdheid voor sluiting van de luchthaven ligt bij de aandeelhouders. Het idee van GAE dat het Rijk 6 á 8 miljoen per jaar zou betalen staat haaks op de luchtvaartnota

Statenlid Ankie Voerman: “Het rommelt al jaren rondom de toekomst van Groningen Airport Eelde. Er is veel onzekerheid, onduidelijkheid en onvrede. Als er dan een opdracht wordt uitgezet om eindelijk houvast te scheppen, dan verwachten wij dat er een resultaat uit komt met heldere cijfers en uitgewerkte scenario’s, in plaats van een vage visie waar bovendien feitelijke onjuistheden in staan. Er blijft gemeenschapsgeld in die put stromen zonder dat er iets tastbaars uitkomt.”

De Partij voor de Dieren wil dat Groningen Airport Eelde gesloten wordt. Het vliegverkeer moet zo snel mogelijk krimpen, zodat de schadelijke gevolgen voor klimaat, natuur en leefbaarheid verminderen. Het in bedrijf houden van een noodlijdend vliegveld staat haaks op deze doelstelling. De grond van GAE kan worden bestemd voor woningbouw en natuurontwikkeling.


[1] https://www.tweedekamer.nl/kam...

Gerelateerd nieuws

PvdD en SP: geen windmolens op zeedijk Eems-Dollard

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren en SP willen dat de provincie zich uitspreekt tegen het plaatsen van windturbi...

Lees verder

Open brief aan gedeputeerde Staghouwer

Geachte heer Staghouwer, U wil vossen, katten, marters en kraaien ‘uit het systeem’ halen om weidevogels te beschermen. Wij...

Lees verder