Schrif­te­lijke vragen inzake opdracht interim-directeur Groningen Airport Eelde


Indiendatum: dec. 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende opdracht interim-directeur Groningen Airport Eelde

Geacht College,

Per 1 januari 2020 werd een interim-directeur aangesteld voor GAE. Volgens de brief van GS d.d. 31 januari 2020 was zijn opdracht:

werk verschillende toekomstscenario's uit voor een periode van vier jaren; (waarbij op voorhand geen scenario's worden uitgesloten; alle scenario's moeten financieel onderbouwd en doorgerekend zijn (zowel exploitatie als investeringen) en voorzien van dekkingsopties’,

Volgens de boven aangehaalde brief zou de interim-directeur vóór de zomer over de scenario’s moeten rapporteren. Die kwamen echter pas in september en ondertussen liet GAE zoveel onduidelijkheden bestaan over de rol van het Rijk dat hierover vragen aan de minister van I&W zijn gesteld.

Pas op 21 september ontvingen de aandeelhouders het document ’Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde’. De inhoud van het document voldoet naar onze mening niet aan de opdracht van de aandeelhouders in de brief van GS: het document bevat geen duidelijke scenario’s, geen financiële onderbouwing en ook geen realistische dekkingsopties.

De antwoorden van de minister van I&W op Kamervragen van 9 november[1] maken bovendien duidelijk dat het visiedocument misleidende informatie bevat over de rol van het Rijk inzake de bevoegdheid van de aandeelhouders tot sluiting van de luchthaven en het afdekken van het exploitatietekort. De minister antwoordde (bij brief van 3 en 21 augustus) dat de bevoegdheid voor sluiting van de luchthaven ligt bij de aandeelhouders. Het idee van GAE dat het Rijk 6 á 8 miljoen per jaar zou betalen staat haaks op de luchtvaartnota.

In verband met de controlerende taak van de Staten met betrekking tot de doelmatige besteding van gemeenschapsgeld, stellen wij u graag de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat het visiedocument niet voldoet aan de opdracht van de aandeelhouders d.d. 31-1-2020? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om alsnog om duidelijke scenario’s met doorrekening te vragen?
  2. Is het college het met ons eens dat het visiedocument misleidende informatie bevat over de rol van het Rijk inzake het afdekken van het exploitatietekort? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt zich dat tot de antwoorden van de minister van I&W op Kamervragen van 9 november en hetgeen hierover staat in de luchtvaartnota?
  3. Is het college het met ons eens dat het visiedocument misleidende informatie bevat over de bevoegdheid van de aandeelhouders met betrekking tot sluiting van de luchthaven? Zo niet, hoe verhoudt zich dat dan tot de antwoorden van de minister van I&W van 9 november op de Kamervragen?
  4. Bent u bereid om bovenstaande onvolkomenheden nadrukkelijk in te brengen op de aandeelhoudersvergadering van 10 december a.s.?
  5. Is door de aandeelhouders op enigerlei wijze aangegeven dat het visiedocument niet voldeed aan de gestelde opdracht? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college het met ons eens dat de prestatie van de directie van GAE ver onder de maat is gebleven? Zo nee, waarom niet?
  7. Waarom heeft het College als aandeelhouder van GAE de commissarissen niet opgedragen het contract met de interim-directeur te beëindigen?
  8. Kan het college bekendmaken welke honoraria en onkostenvergoedingen voor deze opdracht zijn betaald en welke nog betaald zullen worden? Vindt u deze beloning in verhouding staan tot de geleverde prestaties en kunt u dit toelichten?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Kees Frenay, SP


[1] https://www.tweedekamer.nl/kam...

Indiendatum: dec. 2020
Antwoorddatum: 16 dec. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake duurzaamheid biomassa

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake project 'Vissen voor verbinding'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer