Motie 'Strengere normen voor lucht­kwa­liteit leidend' aange­nomen


29 september 2021

In Provinciale Staten is de nieuwe 'Strategische Milieu Agenda' besproken. Hierin worden de provinciale ambities op milieugebied tot 2040 gepresenteerd, en komen onder andere de staat van bodem-, water- en luchtkwaliteit, geluidshinder en lichtvervuiling aan de orde. Zowel in de bijdrage in de commissievergadering als ook de Statenvergadering gaf de fractie aan dat de provincie zich maximaal moet gaan inspannen voor een schone, gezonde leefomgeving. Ook is onze motie aangenomen om de nieuwste, strengere richtlijnen voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie na te streven voor de provincie Groningen. Het College van GS heeft toegezegd dat zij zich gaat inspannen om in het Schone Lucht Akkoord de nieuwe richtlijnen leidend te maken, en gaat aandringen op strengere milieuwetgeving van het Rijk.

De provincie heeft zich aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord, echter dit is een vrijblijvende afspraak die niet tot spectaculaire verbeteringen gaat leiden zolang het ministerie de eisen voor luchtvervuiling niet aanscherpt. Om de gezondheidskundige advieswaarden van de WHO te halen, moet het akkoord worden vervangen door strenge wettelijke normen, vergunningseisen en maatregelen. Ook het stikstofbeleid zal strenger moeten, want ammoniak uit o.a. de veehouderij draagt bij aan de vorming van veel fijnstof. De Statenfractie zal het College regelmatig bevragen over de vorderingen en provinciale besluitvorming kritisch bekijken op voorkomen van luchtvervuiling.