Motie nieuwe WHO normen lucht­kwa­liteit leidend


30 september 2021

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • De WHO de richtlijnen voor luchtkwaliteit heeft aangescherpt;
  • De luchtvervuiling in Groningen grosso modo nu niet eens aan de oude WHO normen voldoet;
  • Er ook in onze provincie mensen vroegtijdig overlijden en kinderen ziek worden door hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide;
  • De provincie een cruciale rol speelt om een permanente verbetering van de luchtkwaliteit te realiseren;

Overwegende dat:

  • De provincie zich in het belang van volksgezondheid en een schoon milieu tot het uiterste moet inspannen voor een betere luchtkwaliteit;
  • In de Strategische Milieu Agenda ambitieuze doelstellingen moeten worden opgenomen;
  • De nieuwe WHO richtlijnen daarvoor een solide uitgangspunt vormen;
  • Het behalen van deze normen vervolgens middels ruimtelijk beleid en kaders voor vergunningverlening kan worden uitgewerkt;

Verzoeken het College:

  • De ambitie uit te spreken om de nieuwste WHO richtlijnen na te streven voor de luchtkwaliteit in Groningen;
  • Bij het Rijk te blijven aandringen op aanscherping van het milieubeleid;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie klimaatbos als kick-off voor boomaanplant

Lees verder

Motie klimaatnoodtoestand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer