Bever­be­heerplan roept vragen op over toekomst bever in Groningen


25 maart 2021

De provincie heeft een beverbeheerplan opgesteld, waarin de plannen uiteen worden gezet om de vestiging van bevers in Groningen te sturen. De provincie wordt ingedeeld in rood, oranje en groen gebied, waarbij afwegingen worden gemaakt tussen natuur, landbouw en waterveiligheid. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren stelt vragen aan het College van GS over de invloed die deze zonering heeft op de beoogde groei van de beverpopulatie, maar ook op andere diersoorten die mogelijk belemmerd worden door de grenzen.

De Partij voor de Dieren is blij met het gedegen rapport maar heeft nog een aantal onbeantwoorde vragen. Zo komt er een grens tussen de natuurgebieden Zuidlaardermeer en de Onlanden (groen gebied) en de stad Groningen en noordelijker gelegen gebieden (rood), maar wordt uit het plan niet duidelijk met welke maatregelen de provincie deze grens wil gaan bewaken. Daarnaast is een heel groot deel van de provincie aangewezen als oranje gebied, waar de bever zich mag vertonen, maar waar de landbouw de meeste rechten krijgt.

Statenlid Ankie Voerman: “Wij vragen ons af of met goede wil en extra budget de bever niet wat meer ruimte kan krijgen, zonder dat de veiligheid van waterkeringen op het spel wordt gezet. Ook wordt er nu een fundamentele keuze gemaakt tussen bever en landbouw, waarbij de natuur het onderspit delft. Terwijl de bever juist een zeer gunstige invloed kan hebben op de natuur en soortenrijkdom, kan helpen water vast te houden, en voor het natuurtoerisme een enorme toegevoegde waarde heeft.” De partij vraagt zich af of de effecten op de landbouw niet worden overdreven. Vraatschade aan gewassen door bevers is minimaal, wordt vergoed en kan makkelijk worden voorkomen. Natschade kan worden opgelost door talrijke relatief bevervriendelijke maatregelen.

De partij juicht het voorstel voor een beverbeheerder toe: iemand die bij het sturen, verjagen of vangen van bevers betrokken is, en aanspreekpunt is voor bevergerelateerde zaken. De fractie wil verder van het College weten of de werkelijkheid het plan niet gaat inhalen. Een slimme bever had zich al gevestigd in rood gebied en is onlangs, na een maand proberen, gevangen en in Westerwolde uitgeplaatst. Als bevers zich zo succesvol verspreiden dat ze niet te sturen blijken te zijn, leidt dit dan in de toekomst tot grootschalige jacht zoals nu al gebeurt met muskusratten? Een provinciale vrijstelling, waarbij landeigenaren zonder tussenkomst van de provincie bevers kunnen laten doden, is voor de Partij voor de Dieren onbespreekbaar. Voerman: “De bever is een zwaar beschermd dier dat dus niet op een vrijstellingslijst thuishoort. Het mandaat over al dan niet verstoren, vangen of in het uiterste geval doden dient bij de provincie blijven. Laten we er trots op zijn dat de natuur in Groningen geschikt is voor bevers. We moeten, binnen waterveiligheidsnormen, deze bijzondere diersoort vrij baan geven om een levensvatbare populatie op te bouwen in Noord-Nederland.”

Gerelateerd nieuws

Wolvenbeleid: PvdD vraagt provincie om actievere opstelling

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraag het College van GS om een actievere houding ten aanzien van wolven. Nu er...

Lees verder

Natuurcompensatie Suikerzijde bedreigt weidevogels

Voor komst van woningen op het voormalige Suikerunieterrein moeten geoorde futen, water- en meervleermuizen verhuizen. De gem...

Lees verder